28 Nd 124/2013
Datum rozhodnutí: 12.06.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
28 Nd 124/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobce: ČEZ Prodej, s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Duhová 425/1, zastoupen Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem v Ostravě - Mariánské Hory, 28. října 438/219, proti žalovanému: G. G. , o zaplacení částky 3.097,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově pod sp. zn. 115 EC 317/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto: Věc vedenou u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově pod sp. zn. 115 EC 317/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Pardubicích.
O d ů v o d n ě n í:
Žalobce se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu, doručeným Okresnímu soudu v Bruntále dne 23. 8. 2012, domáhal po žalovaném zaplacení částky 3.097,- Kč s příslušenstvím. Okresní soud v Bruntále, pobočka v Krnově usnesením ze dne 11. 2. 2013, č. j. 115 EC 317/2012-30, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu v Brně, aby určil místně příslušný soud, který věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že Nejvyšší soud České republiky rozhoduje o určení místní příslušnosti ve věcech patřících do pravomoci soudů České republiky (§ 7 o. s. ř.) jen za splnění dalšího předpokladu, že podmínky místní příslušnosti nejsou dány buď vůbec (chybějí), nebo je nelze zjistit. Místní příslušnost soudů je upravena v ustanoveních § 84 až 89a o. s. ř. Z obsahu spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, avšak není známo, kde měl žalovaný v době zahájení řízení (ke dni 23. 8. 2012) bydliště ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. (tj. místo, kde se naposledy zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale) nebo kde se v té době zdržoval. Ode dne 11. 2. 2009 je žalovaný hlášen k trvalému pobytu na adrese P. B. P., H., tedy v obvodu Okresního soudu v Pardubicích, kde se (podle zjištění z provedeného šetření) také nezdržuje. Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Bruntále, pobočkou v Krnově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Pardubicích, v jehož obvodu je žalovaný stále hlášen k trvalému pobytu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. června 2013 JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.
předseda senátu