28 Nd 123/2016
Datum rozhodnutí: 01.12.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.28 Nd 123/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci oprávněné: Český inkasní kapitál, a.s. , IČ 27646751, se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Václavské náměstí 808/66, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4 Michli, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému: Ch. A. L. , E. S., zastoupenému JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem v Praze 5 Smíchově, Štefánikova 75/48, o 5.000 Kč s příslušenstvím , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 EXE 2560/2012, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 EXE 2560/2012 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 6. O d ů v o d n ě n í :
Obvodnímu soudu pro Prahu 6 byla dne 17. 8. 2012 doručena žádost o pověření k provedení exekuce.
Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 22. 2. 2016, č. j. 38 EXE 2560/2012-108, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu. V odůvodnění svého rozhodnutí ocitoval § 52 odst. 1 a § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen e. ř. ), a uvedl, že se nepodařilo zjistit soud, v jehož obvodu by měl povinný bydliště nebo se zde zdržoval. K šetření, má-li povinný postižitelný majetek na území České republiky, přitom bude přistoupeno až po nařízení exekuce soudem pověřeným exekutorem. Za popsaných okolností se jeví nezbytné, aby místně příslušný soud určil v souladu s § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 45 odst. 1 e. ř. je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.
Podle § 45 odst. 2 e. ř. místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 e. ř. se při určení, který soud je místně příslušným v řízení podle tohoto předpisu, použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.
Z ustanovení § 252 odst. 2, části věty první před středníkem, o. s. ř. vyplývá, že nemá
-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení vyhledat majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Nebylo by korektní, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud vedl šetření, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.
Za dané situace je tak při určení místní příslušnosti třeba přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci učinil řadu úkonů (podobně srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 28 Nd 227/2015, a rozhodnutí v něm odkazovaná). S ohledem na uvedené Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil Obvodní soud pro Prahu 6.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 12. 2016 JUDr. Jan Eliáš, Ph.D. předseda senátu