28 Nd 116/2003
Datum rozhodnutí: 24.09.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 116/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce Mgr. M. F., advokáta, správce konkursní podstaty O. o., a. s., proti žalované O.O.Z. Z., a. s., o určení neplatnosti smlouvy o zřízení věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 13 C 427/2002, o návrhu soudu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 13 C 427/2002 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í :

Ve věci bylo vyhověno návrhu (iniciativě) soudu místně příslušného, jemuž žádný z účastníků neodporoval (§ 12 odst. 2, 3, § 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2003

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu