28 Nd 113/2012
Datum rozhodnutí: 09.05.2012
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
28 Nd 113/2012-81
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně České pojišťovny a.s. , IČ: 452 72 956, se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, zastoupené JUDr. Ing. Petrem Tomaštíkem, advokátem se sídlem v Praze 3, Jeseniova 245/1, proti žalované S. N. , t. č. neznámého pobytu (s evidovaným trvalým pobytem na adrese P.), o zaplacení 2.354,- Kč s příslušenstvím , vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 9 C 198/2010, o návrhu na určení místně příslušného soudu, takto:
Věc vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 9 C 198/2010 projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem.
O d ů v o d n ě n í : Řízení o zaplacení dlužného pojistného v částce 2.354,- Kč se specifikovaným úrokem z prodlení bylo zahájeno návrhem žalobkyně na vydání platebního rozkazu, podaným dne 9. 5. 2008 u Okresního soudu v Ústí nad Labem.
Usnesením ze dne 12. dubna 2011, č. j. 9 C 198/2010-50, Okresní soud v Ústí nad Labem vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 občanského soudního řádu
dále jen o. s. ř. ). Uvedl přitom, že ani po provedeném šetření nelze podmínky pro určení místní příslušnosti zjistit.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 84 o. s. ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.
Jelikož se v dané věci jež postrádá mezinárodní prvek a bezpochyby patří do pravomoci tuzemských soudů nepodařilo předkládajícímu soudu nalézt obecný soud žalované (dle kritérií uvedených v § 85 odst. 1 o. s. ř.) a v dané věci nejde o příslušnost danou na výběr (§ 87 o. s. ř.) ani o příslušnost výlučnou (§ 88 o. s. ř.), určil Nejvyšší soud příslušný soud svým rozhodnutím (§ 11 odst. 3 o. s. ř.). Maje na zřeteli princip hospodárnosti řízení stanovil, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Ústí nad Labem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. května 2012
Mgr. Petr K r a u s
předseda senátu