28 Nd 111/2003
Datum rozhodnutí: 24.09.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 111/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce S. v. b. f. P., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému M. D., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 4 C 32/2003, o přikázání věci podle § 12 odst. 1 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 4 C 32/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Pelhřimově.

O d ů v o d n ě n í :

Předseda Okresního soudu v Jihlavě předložil Krajskému soudu v Brně spis k rozhodnutí o delegaci ve smyslu § 15 odst. 2 o. s. ř. Konstatoval, že u v úvahu připadajících soudců Okresního soudu v Jihlavě jsou dány skutečnosti, pro něž jsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí ve věci (žalovaný je příslušníkem tamní Justiční stráže).

Žalobce na postup prvostupňového soudu reagoval podáním, ve kterém navrhl přikázat věc Okresnímu soudu v Pelhřimově.

Žalovaný nesouhlasil s delegací Okresnímu soudu v Pelhřimově a navrhl, aby byla věc přikázána soudu prvního stupně opět v obvodu Krajského soudu v Brně, buď Okresnímu soudu v Třebíči, nebo Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou.

Krajský soud v Brně poté předložil věc Nejvyššímu soudu ČR.

Nejvyšší soud rozhodl v souladu s ustanoveními § 12 odst. 1, 3 o. s. ř. přikázat věc k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Pelhřimově. Učinil tak při respektování důvodu vyloučení soudců Okresního soudu v Jihlavě. Současně však zohlednil skutečnost, že umístění sídla soudu, jemuž je věc přikazována, zabraňuje vzniku vyšších cestovních výdajů pouze jedné ze stran a rozděluje tyto náklady v přijatelné míře mezi oba účastníky.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2003

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu