28 Nd 109/2003
Datum rozhodnutí: 24.09.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 109/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce JUDr. J. Z. proti žalované Mgr. L. Z., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 26 C 191/2003, o návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 26 C 191/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.

O d ů v o d n ě n í :

V posuzované věci byla podána žaloba o rozvod manželství u Okresního soudu ve Svitavách. Ten v usnesení ze dne 24. 3. 2003, č. j. 9 C 259/2003-8, vyslovil svou místní nepříslušnost a po právní moci usnesení postoupil věc Okresnímu soudu v Olomouci.

Okresní soud v Olomouci však předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu žalobce na delegaci vhodnou na Okresní soud ve Svitavách, podaném současně se žalobou. Žalobce návrh odůvodnil odkazem na svůj obdobný návrh v předchozí rozvodové věci, v níž vzal posléze žalobu zpět a řízení bylo usnesením Okresního soudu ve Svitavách ze dne 13. 1. 2003, č. j. 9 C 1207/2002-65, pravomocně zastaveno. Žalobcovy důvody tedy spočívají v jeho dřívějším výkonu soudcovské funkce u Okresního soudu v Olomouci a v rozhodných skutečnostech pro řízení, jež se žalobcovou prací u tohoto soudu souvisí.

Žalovaná, na rozdíl od svého stanoviska v předchozím zastaveném řízení, s návrhem na delegaci nesouhlasila. Uvedla, že není vyloučeno, že v řízení budou účastníky navrhovány důkazy, které by byly rychleji a hospodárněji prováděny u Okresního soudu v Olomouci.

Nejvyšší soud po zvážení skutečností, rozhodných pro posouzení návrhu, tomuto vyhověl (§ 12 odst. 2, 3 o. s. ř.). Dospěl k závěru, že dřívější působení žalobce jako soudce u místně příslušného soudu, včetně návazných okolností, je důvodem pro projednání věci jiným než tímto soudem. V podrobnostech, včetně názoru o vhodnosti projednání věci právě Okresním soudem ve Svitavách, odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2002, č. j. 21 Nd 246/2002-59. Tímto usnesením zdejší soud v předchozím zastaveném řízení o rozvod manželství mezi účastníky rozhodl stejně, tj. přikázal věc k projednání Okresnímu soudu ve Svitavách. Nejvyšší soud má nyní zato, že se skutečnosti, významné pro rozhodnutí o delegaci, oproti usnesení posledně citovanému podstatněji nezměnily. Žalovaná sice v souvislosti s nesouhlasem s návrhem na delegaci nevylučuje důkazní návrhy s důsledky případně odporujícími přikázání věci, tento svůj argument však nijak nekonkretizovala.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2003

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu