28 Nd 105/2003
Datum rozhodnutí: 26.06.2003
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 14 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 105/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobce J. K. proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 12, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 4/2003, o námitce podjatosti soudkyň Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. H. Z., JUDr. E. S. a JUDr. M. L. nejsou vyloučeny z projednání této věci.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené právní věci vznesl žalobce v návrhu na zahájení řízení došlým Městskému soudu v Praze dne 6.1.2003 námitku podjatosti proti všem soudcům Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze. Podle obsahu písemného zdůvodnění této námitky Městský soud v Praze rozhodoval v konkursním řízení ve věci sp. zn. 52 K 92/97 jako soud prvního stupně a Vrchní soud v Praze o souvisejících otázkách konkursu rozhodoval jako soud odvolací. Poukazoval na skutečnost, že v dané věci soudy obou stupňů by přezkoumávaly svá již dříve učiněná rozhodnutí.

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. H. Z. ve svém vyjádření k námitce podjatosti uvedla, že nemá žádný vztah k věci, účastníkům řízení a jejich zástupcům a na rozhodování věcí týkajících se konkursu úpadce se nepodílela. Dodala, že s JUDr. E. S. se podílela na rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 23 Cm 394/2001 (Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cmo 202/2002).

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. E. S. k námitce podjatosti uvedla, že rovněž nemá žádný vztah k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům, na rozhodování věci týkajících se konkursu na majetek úpadce se vzhledem k rozvrhu práce nepodílela.

Soudkyně Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. L. uvedla, že nemá žádný vztah k této věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům a v žádné věci těchto účastníků nerozhodovala.

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Z vyjádření soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. H. Z., JUDr. E. S. a JUDr. M. L. Nejvyšší soud zjistil, že nejsou v žádném příbuzenském poměru nebo obdobném poměru k účastníkům ani k věci. Okolnost, že JUDr. H. Z. a JUDr. E. S. rozhodovaly v dřívější době věc vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 23 Cm 394/2001 (Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cmo 202/2002) je bezvýznamná.

Nejvyšší soud tedy po přezkoumání obsahu spisu a důvodů namítané podjatosti dospěl k závěru, že podmínky ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. splněny nejsou.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2003

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu