28 Nd 104/2006
Datum rozhodnutí: 14.12.2006
Dotčené předpisy:28 Nd 104/2006

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Marie Rezkové, o podání J. K. , směřujícímu proti Nemocnici s poliklinikou K., zastoupené advokátkou, o zaplacení 1.500.000,- Kč s příslušenstvím, takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.
II. Věc se postupuje k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Chomutově.

O d ů v o d n ě n í :
Podáním označeným jako žaloba pro porušení zákona a pro neoprávněné rozvázání pracovního poměru podle § 46 ZP písmene 1, c) a e) došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 24.5.2006, domáhala se J. K. proti subjektu označenému jako Nemocnice s poliklinikou K. přiznání částky 1.500.000,- Kč.

Podle § 41 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu.

Podle § 41 odst. 2 o.s.ř. každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

Vzhledem k důsledkům plynoucím z citovaných ustanovení nabízí se předběžné hodnocení nejasného podání J. K. jako návrhu na zahájení řízení o přiznání jí uváděné částky z důvodů, které rozvádí blíže ve svém podání. Tvrzení v něm uvedená nesou se k nárokům zakládajícím se na porušení pracovněprávních předpisů s dovozovaným nárokem na přiznání částek v podání uvedených.

Podle § 7 odst. 1 o.s.ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Podle § 9 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

Podání J. K., vzhledem k výše naznačené předběžné kvalifikaci, tak zřejmě nemůže být způsobilé projednání před Nejvyšším soudem České republiky. Dnem dojití podání k Nejvyššímu soudu České republiky bylo nicméně řízení o jí uplatněných nárocích zahájeno. Proto byl namístě postup podle § 104a odst. 4 a odst. 6 o.s.ř.

Podle ustanovení § 104a odst. 4 o.s.ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu, rozhodne tento soud, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni a ve smyslu odstavce 6 citovaného ustanovení současně uvede soud, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl Nejvyšší soud České republiky, že k projednání věci jsou příslušné okresní soudy a současně rozhodl, že věc bude postoupena Okresnímu soudu v Chomutově (s přihlédnutím k obsahu podání § 84, 85 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. prosince 2006

JUDr. Josef R a k o v s k ý
předseda senátu