28 Nd 103/2003
Datum rozhodnutí: 14.10.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 103/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobkyně Z. Z., proti žalované N. a.s., zastoupené advokátem, o určení neplatnosti výpovědi, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 37/2003, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 37/2003, se přikazuje Okresnímu soudu v Kroměříži.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná,ve svém přípisu ze dne 15.4. 2003 nalézacímu soudu navrhla, aby výše uvedený spor byl přikázán z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Kroměříži. Při svém návrhu vycházela z toho, že v Praze má žalovaná pouze sídlo společnosti, kde vykonává činnost místopředseda představenstva a místopředseda dozorčí rady. Předmětem sporu je žaloba vztahující se k pracovnímu poměru žalobce, který byl po celou dobu jeho trvání zaměstnán v provozovně ve Z., kde rovněž spočívá hlavní těžiště administrativní činnosti žalované. Všichni v úvahu přicházející svědci pracují ve Z. a mají trvalé bydliště v okresu Kroměříž, stejně jako sám žalobce. Právním zástupcem žalované je advokát jehož sídlo je v Kroměříži. Navíc skutečnost, která je předmětem sporu nastala v provozovně Z. v obvodu Okresního soudu v Kroměříži a řízení, které bude probíhat v Kroměříži bude hospodárnější a rychlejší.

Žalobce vyslovil s návrhem nesouhlas a trvá na tom, aby věc byla projednána u místně příslušného soudu tak, jak byla podána žaloba.

Nejvyšší soud jako soud příslušný k rozhodnutí (§ 12 odst. 3 o. s. ř.) posoudil tvrzené skutečnosti a dospěl k závěru, že v projednávaném případě je dán důvod vhodnosti k přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle citovaného ustanovení může být z důvodu vhodnosti věc přikázána jinému soudu téhož stupně. Úvaha o vhodnosti (přikázání věci) delegace musí zahrnovat posouzení poměru účastníků a jimi uváděných důvodů. Delegace by neměla navodit stav, který by byl v poměrech některého z účastníků zásadně nepříznivý.

Typickými důvody vhodnosti budou takové, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji.

O takový případ se jedná i v projednávané věci. Za situace, kdy předmět sporu souvisí s činností žalované, které má provozovnu v obvodu Okresního soudu v Kroměříži, kde bydlí i žalobce, a kde trvale žijí i v úvahu přicházející svědci, je plně na místě závěr o tom, že delegace předmětného sporu Okresnímu soudu v Kroměříži je naplněním zásady rychlosti a hospodárnosti, která je jednou z hlavních zásad relevantních pro průběh občanského soudního řízení.

Nejvyšší soud proto vyhověl návrhu žalobce a přikázal věc Okresnímu soudu v Kroměříži.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. října 2003

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v.r.

předseda senátu