28 Nd 102/2003
Datum rozhodnutí: 18.08.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 102/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobce J. F., proti žalované N., a.s., zastoupené advokátem, o určení neplatnosti výpovědi, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 36/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 36/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené právní věci podal žalobce dne 27. 2. 2003 žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 4 proti žalovanému, o určení neplatnosti výpovědi. Žalovaný po doručení žaloby podal dne 17. 4. 2003 návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodů vhodnosti. Svůj návrh odůvodnil tím, že žalovaný má sice podle obchodního rejstříku sídlo v P., L. 14, avšak zde vykonává činnost pouze místopředseda představenstva a místopředseda dozorčí rady. Předmětná společnost má v současné době provozovnu v K. a ve Z., a ta je sídlem předsedy představenstva, generálního ředitele, dalších vedoucích pracovníků a všech administrativně technických a ekonomických pracovníků. Žalobce byl po celou dobu trvání pracovního poměru i v době výpovědi zaměstnán v provozovně ve Z. a též má trvalé bydliště v obvodu Okresního soudu v Kroměříži. Vhodnost přikázání věci výše uvedenému soudu spatřoval žalovaný i v tom, že případní svědci jsou zaměstnáni v provozovně ve Z. a mají trvalé bydliště v okrese Kroměříž.

Žalobce k výzvě soudu ze dne 5.5.2003 vyslovil nesouhlas s přikázáním věci Okresnímu soudu v Kroměříži podáním ze dne 20.5.2003 a trval na projednání věci u Obvodního soudu pro Prahu 4.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodů vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o.s.ř.).

V této věci dospívá Nejvyšší soud k závěru, že důvody uváděné žalovaným ve prospěch přikázání věci jinému soudu téhož stupně, jmenovitě Okresnímu soudu v Kroměříži, odpovídají předběžně skutečnostem, které vyplývají z obsahu spisu. Za důvody vhodnosti lze považovat jak zřetele procesní ekonomie, spočívající v převážné dostupnosti eventuelně prováděných důkazů (zejména svědeckých výpovědí svědků, které míní žalovaný zřejmě navrhnout a kteří bydlí v obvodu Okresního soudu v Kroměříži), tak zřetele bezprostřednosti provádění důkazů, s nimiž by bylo v rozporu, pokud by ze zákona místně příslušný soud prováděl tyto důkazy zprostředkovaně, cestou dožádání Okresního soudu v Kroměříži. Podpůrně se poukazuje i na okolnost, že rovněž žalovaný sjednal si právní zastoupení v této věci advokátem se sídlem v obvodu téhož soudu. Žalobce neuplatnil žádný jiný právně relevantní důvod, pro který by bylo namístě, aby věc byla projednávána u jinak ze zákona místně příslušného obvodního soudu. Dospěl proto Nejvyšší soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., takže přikázal projednání věci jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti, jmenovitě Okresnímu soudu v Kroměříži.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. srpna 2003

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu