28 Nd 101/2003
Datum rozhodnutí: 15.07.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 101/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., v právní věci žalobce O. F. M., spol. s r. o., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) J. M. P. spol. s r.o., zastoupenému advokátem, 2) J. M. P. a. s., zastoupeného advokátem, 3) J. M. a. s., zastoupeného advokátem, o určení, že na nemovitosti nevázne věcné břemeno, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 8 C 205/2002, o návrhu prvního žalovaného na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 8 z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 8 C 205/2002, se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 8.

O d ů v o d n ě n í :

První žalovaný navrhoval počínaje podáním ze dne 18. 9. 2002, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 8, v jehož obvodu mají sídlo dva ze tří žalovaných. Navrhovatel odůvodnil svůj návrh vedle poukazu na hospodárnost řízení (vzhledem ke zmíněným sídlům žalovaných) i tvrzením, že místně příslušný k projednání věci by měl být obecný soud žalovaných.

Další žalovaní s tímto návrhem souhlasili. Žalobce vyjádřil s návrhem na přikázání věci nesouhlas.

Nejvyšší soud posoudil návrh s ohledem na znění § 12 odst. 3 o. s. ř., jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům, dotčeným v návrhu. Poté dospěl k závěru, že důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) není dán.

Skutečnost, že žalovaní mají sídlo v obvodech soudů prvního stupně v rámci téhož města, nemůže být sama o sobě důvodem pro přikázání věci. Všichni žalovaní jsou právnickými osobami a jejich zastupování u dosud označeného soudu prvního stupně nepředpokládá bez dalšího výjimečný nárůst nákladů řízení. Projednání věci u Okresního soudu ve Frýdku Místku je namístě tím spíše, že předmětná nemovitost, jak byla identifikována žalobcem, se nachází v obvodu tohoto soudu. V úvahu tedy stále připadá výlučná místní příslušnost (o příslušnosti se dosud rozhoduje k námitce žalovaných) daná ustanovením § 88 písm. g/ o. s. ř., neboť žalobce tvrdí, že k nemovitosti není vázáno příslušné právo.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud návrhu na přikázání věci jinému soudu prvního stupně nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. července 2003

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu