28 Ncu 7/2017
Datum rozhodnutí: 14.03.2017
Dotčené předpisy: § 755 o. z., § 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012Sb.
28 Ncu 7/2017

ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném Ing. J. N. F. , zastoupenou advokátkou, t a k t o :

Rozhodnutí Dubajského soudu prvního stupně ve věcech osobního statusu, Spojené arabské emiráty, jímž bylo rozvedeno manželství,
s e u z n á v á ,
pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Dubajský soud prvního stupně ve věcech osobního statusu (Spojené arabské emiráty) ke společnému návrhu obou manželů rozvedl jejich manželství, které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že manželé spolu nežili, nesdíleli společnou domácnost, vzájemně se odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití.
Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).
Uznání předloženého rozhodnutí nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.
Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.
Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení.
V Brně dne 14. března 2017
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu