28 Ncu 65/2017
Datum rozhodnutí: 27.04.2017
Dotčené předpisy: § 755 o. z., § 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012Sb.28 Ncu 65/2017 ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, podaném D. P. , za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Rozsudek Rodinného soudu prvního obvodu, stát Hawaii, Spojené státy americké, jímž bylo rozvedeno manželství
s e u z n á v á ,
pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

O d ů v o d n ě n í :
Rodinný soud prvního obvodu, stát Hawaii, (Spojené státy americké), k návrhu manželky navrhovatele rozvedl jejich manželství, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Nezletilá dcera S. S. P. byla svěřena do péče matky.
Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).
Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.
Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.
Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 27. dubna 2017 JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu