28 Ncu 4/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 755 o. z., § 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012Sb.
28 Ncu 4/2017 ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, podaném D. D., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Rozhodnutí Matričního úřadu okresu Thalang, provincie Phuket (Thajské království), jímž byl proveden zápis o rozvodu manželství.
s e u z n á v á ,
pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

O d ů v o d n ě n í :
Matriční úřad okresu Thalang, provincie Phuket (Thajské království), k žádosti obou manželů vydal rozhodnutí o rozvodu jejich manželství, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se na rozvodu dohodli, neboť jejich manželství bylo nenávratně rozvráceno, a předložili svou dohodu k registraci; manželé se dohodli, že budou mít k nezletilé dceři A. D. společná rodičovská práva.
Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího správního orgánu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím správním orgánem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém). Uznání předloženého rozhodnutí nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.
Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhala, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.
Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 občanského soudního řádu - zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 28. února 2017
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu