28 Ncu 29/2017
Datum rozhodnutí: 15.03.2017
Dotčené předpisy: § 52 předpisu č. 91/2012Sb., § 16 odst. 2 předpisu č. 91/2012Sb., § 104a odst. 4,6 o. s. ř.28 Ncu 29/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou I. S. (dříve B. B.) ,, zastoupenou E. B., takto:

I. O návrhu na uznání rozhodnutí Okresního soudu v Breckenridge, okres Summit, Colorado (Spojené státy americké), o rozvodu manželství, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.
II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soud v Semilech.
Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 22. 2. 2017 se navrhovatelka domáhala uznání výše označeného rozhodnutí Okresního soudu v Breckenridge, okres Summit, Colorado (Spojené státy americké). Z obsahu spisu přitom vyplývá, že oba manželé byli v době jeho vydání občany Spojených států amerických.
Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané ve Spojených státech amerických, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v zákoně č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen zákon č. 91/2012 Sb. ).
Dle ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb., byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době občany státu, o jehož rozhodnutí jde, mají pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech uvedených v § 51 v České republice bez dalšího řízení stejné právní účinky jako pravomocná rozhodnutí českých soudů.
Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., i v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím; o takových návrzích však v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům.
Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.
Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Semilech, v jehož obvodu má navrhovatelka hlášen trvalý pobyt v České republice, pročež se lze domnívat, že by právě tento soud mohl být dle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. března 2017JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu