28 Ncu 28/2017
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: § 96 odst. 2 o. s. ř.28 Ncu 28/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. S. (dříve S.) , takto:

Řízení o návrhu M. S. na uznání rozhodnutí Obvodního soudu v Ambergu, Spolková republika Německo, se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 21. 2. 2017 se navrhovatelka domáhala uznání rozhodnutí Obvodního soudu v Ambergu, Spolková republika Německo, jímž bylo rozvedeno manželství navrhovatelky.
Podáním ze dne 13. 3. 2017 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 15. 3. 2017) vzala navrhovatelka svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí zcela zpět.
Řízení o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky bylo proto v důsledku zpětvzetí podaného návrhu zastaveno (§ 96 odst. 2 občanského soudního řádu).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2017

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu