28 Ncu 19/2017
Datum rozhodnutí: 30.03.2017
Dotčené předpisy: § 755 o. z., § 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012Sb.28 Ncu 19/2017
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném V. Z. , za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Rozsudek Okresního soudu v Mnichově (Amtsgericht München) , Spolková republika Německo, jímž bylo rozvedeno manželství
s e u z n á v á ,
pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Mnichově, Spolková republika Německo, k návrhu manželky navrhovatele rozvedl jejich manželství, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně se odcizili a neměli již zájem na obnovení soužití v tomto manželství. V době rozvodu nezletilá dcera byla svěřena do péče matky.
Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).
K uznání předložený rozsudek nabyl podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. Konečně v dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.
Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhal, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.
Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení.

V Brně dne 30. března 2017 JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu