28 Ncu 11/2017
Datum rozhodnutí: 14.03.2017
Dotčené předpisy: § 776 o. z., § 55 odst. 1 předpisu č. 91/2012Sb., § 51 odst. 3 předpisu č. 91/2012Sb.
28 Ncu 11/2017

ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, podaném navrhovatelem Mgr. M. B., t a k t o :

Rozsudek Obvodního soudu státu Wisconsin, kraj Washington (Spojené státy americké), jímž bylo stanoveno otcovství k nezletilé,
s e u z n á v á ,
pokud jde o určení otcovství na území České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud státu Wisconsin, kraj Washington (Spojené státy americké), ke společnému návrhu navrhovatele M. B., D. W. a A. W. rozhodl ve věci otcovství dítěte, které odnosila D. A. W., mimo jiné tak, že stanovil M. B. jako zákonného otce nezletilé A. S.-B., a dále, že M. B. má výhradní právo péče o dítě (plnou rodičovskou odpovědnost) a dítě je svěřeno (fyzicky umístěno) do jeho výhradní péče, jak je uvedeno v Dohodě stran, jejíž ustanovení tvoří součást tohoto rozhodnutí. V bodě 1.a. této dohody je uvedeno, že smluvní strany se dohodly, že M. B. je genetickým, zamýšleným a zákonným otcem A. S.-B.
K uznání předložené rozhodnutí cizího soudu je v souladu s ustanovením § 776 a násl. českého občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.). Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).
Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o určení otcovství občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.
Protože tedy cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje předpokladům, které pro určení otcovství stanoví právní řád České republiky, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.
Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení.

V Brně dne 14. března 2017

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu