28 ICm 846/2010
Číslo jednací: 28 ICm 846/2010-87

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v právní věci žalobce Milana Skýpaly, rč: 750712/1402, trvale bytem Rybní 614, 378 33, Nová Bystřice, proti žalovanému Mgr. Ing. Miroslavu Kořenářovi, F. Kroupa 13, 370 01, České Budějovice, insolvenčnímu správci dlužníka Pavla Skýpaly, soukromého podnikatele, IČ 45025568, bytem Rybní 614, Nová Bystřice, zastoupenému, Mgr. Martinem Kolaříkem, advokátem, se sídlem Pod Zámkem 477/18, Rudolfov o určení oprávněnosti do insolvenčního řízení přihlášené pohledávky ve výši 2.596.537,--Kč,

t akt o:

1. Žaloba na určení, že žalobcem přihlášená pohledávka ve výši 2.596.537,-Kč do insolvenčního řízení vedeného vůči dlužníku Pavlu Skýpalovi, soukromému podnikateli, IČ 45025568, Rybní 614, Nová Bystřice je co do právního důvodu i výše oprávněná s e z a m í t á.

2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O důvo dně ní:

Krajský soud v Českých Budějovicích svým usnesením čj. KSCB 28 INS 1374/2010-A-8 ze dne 1.4.2010 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka Pavla Skýpaly, soukromého podnikatele, IČ 45025568 a současně vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 24.5.2010. Přezkumné jednání bylo nařízeno na 22.6.2010. Následně byl na základě usnesení podepsaného soudu z 26.5.2010 na majetek dlužníka prohlášen konkurz.

Žalobce včas přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku v celkové výši 2.596.537,-Kč. Jako právní důvod byla uvedena finanční pomoc rodičům, podnikatelům, s tím, že se postupně část jejich vlastnictví (nemovitosti) převede na věřitele. Žalobce, jako věřitel je tedy synem dlužníka. Podání ze dne 12.6.2010 žalobce svoji přihlášku upřesnil s tím, že se v tomto případě jedná o poskytnutou půjčku. Při přezkumném jednání insolvenční správce tuto pohledávku popřel s tím, že není prokázáno skutečné poskytnutí předmětné půjčky.

Žalobou doručenou soudu 21.7.2010, tedy včas, se žalobce domáhá určení oprávněnosti i výše předmětné pohledávky. V žalobě uvádí, že nesouhlasí s popřením své pohledávky a její existenci dokládá smlouvou o půjčce z 19.6.2003 a vystavenou směnkou z téhož dne. Finanční prostředky dle žalobce byly postupně vyplaceny dlužníkovi a jeho manželce jako finanční pomoc pro podnikání.

Žalovaný ve svém vyjádření z 29.9.2010 k podané žalobě uvedl, že z přihlášky pohledávky evidované pod č. P-26 vyplývá, že právním důvodem vzniku uvedené pohledávky je smlouva o půjčce z 19.6.2003. Půjčka se řadí k tzv. reálným kontraktům, kdy kromě samotného uzavření smlouvy je zapotřebí ještě další úkon-předání předmětu půjčky dlužníkovi. Tedy nejen pouhým smluvním ujednáním, ale i předáním předmětu půjčky vzniká dlužníkovi závazek vrátit věřiteli to, co mu bylo půjčeno, a tomu odpovídají právo věřitele požadovat vrácení půjčky. Žalobce však nedoložil reálné poskytnutí půjčky.

V posuzované věci soud z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení ze 17.5.2010 a z jejího doplnění ze dne 12.6.2010 zjistil, že právním důvodem vzniku uvedené pohledávky je smlouva o půjčce z 19.6.2003. V souladu s ustanovením § 198 zák. č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon) jsou jak žalobce, tak i soud, tímto označeným právním důvodem vázáni. Žalobce předložil soudu smlouvu o půjčce uzavřenou 19.6.2003, ze které vyplývá, že poskytne dlužníkům Pavlu a Miladě Skopalovým finanční částku 2.596.537,-Kč, s tím, že částka bude poskytnuta postupně, počínaje dnem 19.6.2003 na účet dlužníků. Půjčka měla být splatná jednorázově do 31.8.2009. Soud se v tomto případě ztotožňuje s právním názorem žalovaného v tom smyslu, že půjčka se řadí k tzv. reálným kontraktům, kdy krom samotného uzavření smlouvy je zapotřebí předání předmětu půjčky dlužníkovi (Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kolektiv, občanský zákoník, komentář Praha C.H.Beck 2009 str. 1853). Za této situace soud žalobce vyzval, aby zvláště v případě, kdy půjčka byla poskytnuta jeho rodičům a smlouva o půjčce výslovně uvádí, že půjčka bude poskytnuta bezhotovostně na účet dlužníků, doložil, zda a v jakém rozsahu se tak skutečně stalo. V této souvislosti žalobce předložil soudu výpisy z účtu č. 173237516 vedeného u GE

Money Bank a.s., ze kterého je patrné, že od dubna 2005 až do října 2009 byly z tohoto účtu na účet dlužníka poukazovány různé finanční částky. Soudu je však s incidenčního sporu čj. 28 ICm845/2010 projednávaného v rámci téhož insolvenčního řízení známo, že žalobce Milan Skýpala a jeho rodiče Milada Skýpalová a Pavel Skýpala, tedy dlužník, měli s ním uzavřenu smlouvu o sdružení z 1.1.1997, na základě které realizovali společnou podnikatelskou činnost. Žalobce Milan Skýpala s předmětem podnikání truhlářství, dlužník Pavel Skýpala s předmětem podnikání stavební firma a Milada Skýpalová s předmětem podnikání obchodní činnost. Současně z téhož spisu bylo zjištěno, že Finančnímu úřadu v Jindřichově Hradci bylo dne 26.4.2005 sděleno č. účtu, a to právě č. 173237516, které bude používáno v rámci sdružení za účelem realizace společné podnikatelské činnosti. Za této situace, je-li dokladováno, že z tohoto účtu chodily finanční prostředky na účet dlužníka, nelze v této skutečnosti dovozovat, že se jednalo o finanční prostředky zapůjčené dlužníku právě žalobcem. Jak z uzavřené smlouvy o sdružení vyplývá, byla uzavřená ve smyslu ustanovení § 829 a násl. občanského zákoníku. Jednalo-li se v tomto případě o finanční prostředky na účtu sdružení, platí v tomto případě ustanovení § 833 a 834 občanského zákoníku, dle kterých poskytnuté peníze jsou ve spoluvlastnictví všech účastníků a majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech účastníků. Nelze v tomto případě vyloučit případné nároky žalobce na vypořádání společné činnosti v rámci sdružení. Jednalo by se však v tomto případě o jiný právní důvod, kterého se žalobce v rámci insolvenčního řízení nedovolal.

Za daného skutkového stavu soud konstatoval, že žalobce neprokázal předání předmětu půjčky-finančních prostředků dlužníkovi a za této situace jeho žalobu v celém rozsahu zamítl. Pro doplnění soud uvádí, že s ohledem na provedené dokazování se jeví nevěrohodnou i smlouva z r. 2003, kdy je důvod pochybovat o tom, že žalobce jako věřitel věděl již v r. 2003, jaká bude přesná částka a to v řádu korun, kterou poskytne dlužníkovi někdy v budoucnu, s tím, že jak vyplývá z jím předložených dokladů finanční prostředky byly poukazovány na účet dlužníka až od r. 2005. Naopak je vcelku pochopitelné, že s ohledem na smlouvu o sdružení se žalobce finančně podílel na podnikatelské činnosti svých rodičů. Protože však dle § 835 odst. 2 občanského zákoníku ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci sdružení zavázáni společně a nerozdílně nelze vyloučit, že poskytováním finančních prostředků došlo v tomto případě ze strany žalobce i k plnění i jeho vlastních povinnosti z titulu jeho společné odpovědnosti.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalovaný žádné náklady řízení neuplatnil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 8. června 2012

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce