28 ICm 711/2016
Číslo jednací: 28 ICm 711/2016-44 KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem ve věci žaloby

žalobce: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873 se sídlem Praha 4, CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 insolvenční správce dlužníka: ENERGOSUN a.s., IČ: 28386477 se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno proti

žalovanému: FAIPON s.r.o., IČ: 26266997 se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1

za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně o návrhu žalobce na vydání předběžného opatření ze dne 18. 11. 2016

takto: I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by společnosti FAIPON s.r.o., IČ: 26266997, se sídlem: Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1 bylo zakázáno jakkoli nakládat s licencí č. 111533672 udělenou Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 2. 12. 2015, č.j. 10005-48/2015-ERU se zamítá.

II. Společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, která má dluhy vůči žalované společnosti FAIPON s.r.o., vyplývající z právního titulu, kterým je smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů uzavřená mezi ČEZ Prodej, s.r.o., a společností FAIPON s.r.o., které jsou již splatné nebo budou v budoucnu postupně vznikat, se ukládá plnění určené žalované společnosti FAIPON s.r.o. skládat formou náhradního splnění (§ 1953 zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník) do soudní úschovy u věcně a místně příslušného soudu postupem dle § 289 a násl. zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních v posledním znění a to do právní moci rozhodnutí podepsaného soudu, kterým bude ukončeno řízení o žalobě žalobce ze dne 2. 3. 2016 (odpůrčí žaloba) vedené u podepsaného soudu pod sp. zn..

III. Toto rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. isir.justi ce.cz KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 29. 10. 2015 navrhl navrhovatel odlišný od dlužníka zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného ve výroku tohoto rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené podání bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem navrhovatele, insolvenční soud v souladu s § 97 a § 101 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v posledním znění (dále jen "IZ" nebo "insolvenční zákon") zahájil insolvenční řízení. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 30. 10. 2015 v 9:04 hodin. Podáním ze dne 2. 12. 2015, doručeným soudu dne 3. 12. 2015 (dok. A-23) vstoupilo do řízení Krajské státní zastupitelství v Brně. Usnesením ze dne 10. 12. 2015 (zkrácené znění jako dok. A-30, úplné znění jako dok. A-34) podepsaný soud rozhodl o vydání předběžného opatření, kterým ustanovil do funkce předběžného správce Mgr. Michaelu Rotterovou, advokátku AK Kestlová, Rotterová & Mádr se sídlem Údolní 552/65, 602 00 Brno, IČ: 71463917 (výrok I.) a stanovil, že dlužník je oprávněn nakládat s majetkem, který je v jeho vlastnictví (majetek v majetkové podstatě dlužníka), pouze se souhlasem předběžného správce (výrok II). Rozhodnutí nabylo účinnosti dne 11. 12. 2015 v 9:54 hod. (§ 89 odst. 1 IZ). Usnesením ze dne 15. 2. 2016 (dok. A-43) insolvenční soud odvolal z funkce dosavadního předběžného správce (na žádost správce ze zdravotních důvodů) a ustanovil novým předběžným insolvenčním správcem dlužníka Administraci insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873 se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4. Současně insolvenční soud rozhodl o tom, že osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, nebudou plnění poskytovat dlužníkovi, ale předběžnému insolvenčnímu správci. Toto usnesení nabylo účinnosti dne 17. 2. 2016 v 11:48 hod. (§ 89 odst. 1 IZ). Usnesením ze dne 9. 6. 2016 (dok. A-101 jako zkrácené znění a dok. A-106 jako úplné znění) podepsaný soud rozhodl o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek; rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 9. 2016. Insolvenčním správcem byl ustanoven dosavadní předběžný správce.

Dne 2. 3. 2016 byla insolvenčním správcem podána u zdejšího soudu incidenční žaloba (odpůrčí žaloba), kterou se žalobce domáhal určení, že žádost o zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích je vůči věřitelům neúčinný právním úkonem (petit I.) a vydání licence č. 111533672 do majetkové podstaty (petit II). V rámci tohoto řízení podáním ze dne 18. 11. 2016, insolvenčnímu soudu doručeným téhož dne, navrhl insolvenční správce dlužníka jako žalobce vydání předběžného opatření, kterým soud: a) společnosti FAIPON s.r.o., IČ: 26266997, se sídlem: Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1 zakáže jakkoli nakládat s licencí č. 111533672 udělenou Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 2.12.2015, č.j. 10005-48/2015-ERU a b) společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, která má dluhy vůči žalované společnosti FAIPON s.r.o., vyplývající z právního titulu, kterým je smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů uzavřená mezi ČEZ Prodej, s.r.o., a společností FAIPON s.r.o., které jsou již splatné nebo budou v budoucnu postupně vznikat zakáže poskytovat plnění žalované společnosti FAIPON s.r.o.

Ve svém návrhu insolvenční správce uvedl, že dlužník je součástí koncernu C.M.B., když dlužník je akciovou společností a jejím jediným akcionářem je společnost C.M.B. Energy LTD, se sídlem EC3N 4AH LONDON, C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 8860221. Jediný akcionář dlužníka-společnost C.M.B. Energy LTD je řízena ředitelem společnosti panem Vítem Zaorálkem, nar. , bytem Od 10. 9. 2014 je statutárním orgánem-jediným členem představenstva dlužníka společnost C.M.B. Management s.r.o., IČ 02476053, kterou při výkonu funkce zastupuje pan Jan Zaorálek, nar. , bytem Dne 10. 9. 2014 však dlužník udělil panu Vítu Zaorálkovi prokuru s širokým jednatelským oprávněním opravňujícím prokuristu mj. zcizovat a zatěžovat všechny nemovité věci, které náleží k obchodnímu závodu dlužníka. Z předložené prokury nevyplývá, že by prokurista byl oprávněn udělit další zmocnění (substituční plnou moc) jiné osobě. Uvedené skutečnosti vyplývají i z výpisů z obchodního rejstříku. Dlužník podnikal v energetickém odvětví s předmětem podnikání výroba elektřiny , k čemuž mu byla udělena Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ ) licence č. 111017403 rozhodnutím ze dne 23. 11. 2010, č.j. 12829-8/2010-ERU. Dlužník je vlastníkem a byl provozovatelem zařízení na výrobu elektrické energie z fotovoltaické elektrárny (FVE Bílina) umístěné na pozemku parc. č. 2438/1 ve vlastnictví dlužníka v k.ú. Bílina, okres Teplice, zapsaného na LV 7348. Za podmínek a v případech popsaných v zákoně č. 165/2012 Sb., je podpora poskytována dvěma způsoby, formou zelených bonusů a formou výkupních cen. Administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie dle zákona č. 165/2012 Sb. zajišťuje společnost OTE, a.s., IČ 26463318, se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, což je akciová společnost ve vlastnictví České republiky. Dlužník měl v systému OTE pro podporované zdroje (POZE) registrován nárok na podporu pro fotovoltaický zdroj, ID zdroje 016419_Z11, o instalovaném výkonu 2,921 MW formou výkupní ceny. Podporu formou výkupní ceny vyplácí výrobci povinně vykupující obchodník, což je v tomto případě společnost ČEZ Prodej s.r.o., IČ 27232433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53. Dlužník se stal vlastníkem movitých věcí představujících zařízení na výrobu elektrické energie, tj. souboru movitých věcí sloužících k výrobě elektřiny ze slunečního záření tvořící stavbu Fotovoltaické elektrárny vč. přípojky nacházející se na pozemcích parc. č. 2438/1, 2437, 2435/3, 2468 v k.ú. Bílina na základě kupní smlouvy uzavřené dne 20. 12. 2012 mezi společností SERRIED, a.s., Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2, IČO 24710938, jako prodávajícím a dlužníkem, jako kupujícím, kterou prodávající převedla na dlužníka movité věci sloužící k výrobě elektřiny ze slunečního záření umístěné na pozemku parc. č. 2438/1, k.ú. Bílina za kupní cenu ve výši 72,007.790,-Kč. Další část movitých věcí sloužících k výrobě elektřiny ze slunečního záření umístěných na pozemku 2438/1, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, pro k.ú. Bílina, obec Bílina, okres Teplice, nabyl dlužník na základě kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k movitým věcem uzavřené dne 20. 12. 2012 mezi společností CPD GROUP s.r.o., jako prodávající, a dlužníkem. Sjednaná kupní cena činila 55.652.514,-Kč + DPH 11.130.503,-Kč to je celkem 66.783.017,-Kč. Ve stejný den, kdy bylo vůči dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu společnosti RALT COMPANY s.r.o., tj. 30. 10. 2015, podal dlužník žádost adresovanou ERÚ o zrušení licence č. 111017403 s odůvodněním, že v licencované činnosti bude pokračovat žalovaná společnost FAIPON s.r.o., IČ 26266997, se sídlem Opletalova 1015/55, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00. Žalovaná společnost FAIPON s.r.o. je společností ovládanou jediným společníkem-C.M.B. Companies LTD, se sídlem EC3N4AH LONDON, C/O KlDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 8860245. Jednatelem žalované společnosti FAIPON s.r.o. je KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 stejně jako v případě dlužníka společnost C.M.B. Management s.r.o., IČ 02476053, kterou při výkonu funkce zastupuje pan Jan Zaorálek. Jediný společník žalované společnosti FAIPON s.r.o. je řízen ředitelem společnosti panem Vítem Zaorálkem, který je zároveň prokuristou této společnosti. Ve stejný den, kdy dlužník podal žádost o zrušení licence dlužníka, tj. 30. 10. 2015, požádala zároveň společnost FAIPON s.r.o. o udělení licence ke shodnému energetickému zařízení provozovaného až dosud dlužníkem. Oba subjekty zcela zjevně usilovaly o zachování kontinuity mezi udělením a zrušením licencí tak, aby byly obě žádosti vyřízeny souběžně. Účelem podané žádosti tudíž bylo faktické převedení licence dlužníka na úkor jeho věřitelů na čistou společnost fakticky i právně ovládanou stejnými osobami a v souvislosti s tím také přesměrování veškerých výnosů, které dosud dlužníkovi plynuly z provozu FVE včetně podpory ve formě výkupní ceny, případně podpory ve formě tzv. zeleného bonusu. Žalovaná společnost FAIPON s.r.o. přitom až dosud představovala prakticky prázdnou entitu bez jakéhokoliv majetku a zaměstnanců. V případě realizace převodu licence z dlužníka na žalovanou společnost FAIPON s.r.o. bude výnos z provozu fotovoltaické elektrárny logicky dosažen na úkor dlužníka, jakožto dosavadního provozovatele FVE a zároveň příjemce s tím souvisejících výnosů. Tento výnos až dosud realizoval dlužník z provozu FVE. V důsledku převodu licence na žalovanou společnost FAIPON s.r.o. a s tím souvisejícím zřízením užívacích práv k pozemkům a movitým věcem sloužícím k provozování FVE ve prospěch žalované společnosti FAIPON s.r.o., dlužník tento výnos ztrácí. Spolu s tím ztrácí nárok na garantovanou státní podporu ve formě výkupní ceny či tzv. zeleného bonusu. Předpokládaná tržní hodnota předmětné FVE s instalovaným výkonem 2,921 MW a státem garantovanou podporou na dobu minimálně 15 let přitom přesahuje částku 200,000.000,-Kč (při standardní prodejní ceně 70 mil. Kč za 1 MW instalovaného výkonu). Dlužník měl v souvislosti s provozováním FVE pohledávku vůči ČEZ Prodej, s.r.o., vyplývající z právního titulu, kterým je smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, číslo smlouvy: 12 POZE PV 300003448 uzavřená dne 20. 12. 2012 mezi ČEZ Prodej, s.r.o. a dlužníkem. Vedle toho je oprávněným subjektům (výrobcům elektřiny) vyplácena peněžitá podpora formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu. Pokud tedy dlužník s vědomím existence výše uvedené pohledávky vůči ČEZ Prodej, s.r.o., jež představuje podstatný zdroj jeho příjmů, požádal o zrušení licence, resp. převedl licenci na jinou společnost fakticky i právně ovládanou stejnými osobami, v důsledku čehož dojde také k přesměrování veškerých výnosů, které dosud dlužníkovi plynuly z provozu FVE včetně podpory ve formě výkupní ceny tzv. zeleného bonusu, resp. pohledávky vůči ČEZ Prodej, s.r.o., jakožto povinně vykupujícímu, objektivně tak zmařil, či se snažil zmařit uspokojení pohledávek svého věřitele. Dlužník a žalovaná společnost FAIPON s.r.o. zastoupeni jednou a tou samou osobou, tj. panem Vítem Zaorálkem, v době, kdy: i. dlužník dlouhodobě neplnil své splatné závazky vůči věřitelům, ii. vůči dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení, iii. dlužník byl držitelem licence na provozování FVE, iv. závod dlužníka tvořený fotovoltaickou elektrárnou představoval prakticky jediný zdroj dlužníkových příjmů s garantovaným výnosem z prodeje elektrické energie za cenu regulovanou ERÚ a výnosem v podobě státní podpory ve formě výkupní ceny či tzv. zeleného bonusu, v. jediný hmotný majetek dlužníka představovala dosud řádně nesplacená technologie a pozemky, na nichž je umístěna technologie fotovoltaické elektrárny, které jsou předmětem zástavního práva ve prospěch zástavního věřitele Glory Daze Associated S.A. tak účelově převedli předmětnou licenci ze společnosti zatížené historickými dluhy na sesterskou KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 společnost a zároveň ve prospěch sesterské společnosti zřídili užívací právo k pozemkům a technologii FVE. Současně s tím došlo k faktickému přesměrování výnosů z provozu FVE včetně státní podpory za dlužníka na FAIPON s.r.o. Nelze rovněž přehlížet skutečnosti, že obě společnosti, tj. dlužník i žalovaný, v této souvislosti ignorovali, že soubor movitých věcí sloužících k výrobě elektřiny ze slunečního záření tvořící stavbu FVE vč. přípojky nacházející se na pozemcích v k.ú. Bílina jsou zastaveny ve prospěch zástavního věřitele (původně Metropolitní spořitelní družstvo-MSD, nyní Glory Daze Associated S.A.) dle zástavní smlouvy ze dne 13. 6. 2011 sepsané ve formě notářského zápisu N 384/2011, Nz 367/2011, která dle čl. III. dlužníkovi zakazuje předmět zástavy bez souhlasu zástavního věřitele jakkoliv zcizit nebo zatížit jinými závazky. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 13. 6. 2011 uzavřená mezi MSD a dlužníkem, jejímž předmětem jsou pozemky (k.ú. Bílina, LV 7348), na nichž je umístěna dotčená FVE, zakazuje v čl. 3 odst. 3 pozemky bez souhlasu zástavního věřitele převést či pronajmout. Požadovaný souhlas žadatel FAIPON s.r.o. ani ENERGOSUN a.s. ve svých žádostech nemohli doložit. Vítu Zaorálkovi, jakožto zástupci obou společností musel být zákaz prokazatelně znám. Uvedeným žádostem dlužníka a společnosti FAIPON s.r.o. bylo vyhověno. Rozhodnutím ze dne 2. 12. 2015, č.j. 10004-8/2015-ERU, totiž zrušil ERÚ na základě žádosti dlužníka výše uvedenou licenci. Rozhodnutím ze dne 2. 12. 2015, č.j. 10005-48/2015-ERU, zároveň ERÚ na základě žádosti FAIPON s.r.o. rozhodl o udělení nové licence (fakticky o převodu stávající licence dlužníka) žalované společnosti FAIPON s.r.o. Obě rozhodnutí ERÚ, tj. o zrušení licence dlužníkovi i o udělení licence žalované společnosti FAIPON s.r.o. považuje žalobce za nicotná, eventuálně přinejmenším za nezákonná; důvody pro tento závěr žalobce v návrhu popsal. Žalobce dále v návrhu uvedl, že příslušné návrhy na ERÚ přitom obě společnosti podaly ve stejný den, kdy bylo vůči dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení vedené Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27141/2015. Dlužník byl tudíž ke dni podání žádosti omezen v dispozičním oprávnění se svým majetkem ve smyslu § 111 InsZ, dle něhož nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Výše popsané dispozice, které dlužník činil, lze dle věřitele bez jakýchkoli pochyb považovat za podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení svého majetku. Žalobce dále uvedl, že vnímá jednotlivé kroky dlužníka jako jednoznačné poškození práv věřitelů. Dlužník neplní své splatné dluhy, probíhá vůči němu insolvenční řízení, přičemž prakticky jediný zdroj jeho příjmů tvoří výnosy z provozu energetického zařízení, jehož podstatnou součástí je příjem z veřejné podpory, ať už formou výkupní ceny nebo tzv. zeleného bonusu poskytovaného dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění. Pokus dlužníka o účelové zrušení udělené licence, resp. její faktické převedení na spřízněný subjekt ovládaný stejnou osobou, jenž logicky vede současně ke ztrátě podpory a zároveň k faktickému znehodnocení dlužníkova závodu, představují jednání na úkor dlužníkových věřitelů i dlužníka samotného. V dalším podepsaný soud odkazuje na podaný návrh na vydání předběžného opatření ze dne 18. 11. 2016 na č.l. 33-41 spisu.

V rámci návrhu na vydání předběžného opatření žalobce navrhl změnu žalobního petitu odpůrčí žaloby tak, že nyní se žalobou domáhá vydání tohoto rozsudku: I. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka ENERGOSUN a.s., IČ 28386477, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, je právně neúčinná dohoda o zrušení (faktickém převodu) KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 licence č. 111017403 udělené dlužníkovi ENERGOSUN a.s., IČ 28386477, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, Energetickým regulačním úřadem, uzavřená mezi dlužníkem ENERGOSUN a.s., IČ 28386477, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, a žalovaným FAIPON s.r.o., IČ 26266997, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1. II. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka ENERGOSUN a.s., IČ 28386477, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, je právně neúčinná žádost o zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích, která byla dlužníkem ENERGOSUN a.s., IČ 28386477, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, podána Energetickému regulačnímu úřadu dne 30. října 2015 a o níž Energetický regulační úřad rozhodoval v řízení vedeném pod sp. zn. LIC-10004/2015-ERU a současně je vůči věřitelům dlužníka ENERGOSUN a.s., IČ 28386477, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, právně neúčinná žádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích, která byla společností FAIPON s.r.o., IČ 26266997, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1 podána Energetickému regulačnímu úřadu dne 30. října 2015 a o níž Energetický regulační úřad rozhodoval v řízení vedeném pod sp.zn. LIC-100005/2015-ERU. III. Žalovaný FAIPON s.r.o., IČ 26266997, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1 je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka ENERGOSUN a.s., IČ 28386477, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno licenci číslo 111533672, která mu byla udělena rozhodnutím Energetického regulačního úřadu ze dne 2. prosince 2015 vydaným pod č.j. 10005-48/2015-ERU. IV. Žalovaný FAIPON s.r.o., IČ 26266997, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1 je povinen uhradit do majetkové podstaty dlužníka ENERGOSUN a.s., IČ 28386477, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, peněžitou náhradu ve výši 350.000.000,-Kč, nebude-li možné splnit povinnost stanovenou ve výroku III. tohoto rozsudku.

O návrhu na změnu žalobního návrhu bylo rozhodnuto samostatným rozhodnutím.

Insolvenční správce složil na účet soudu dne 18. 11. 2016 jistotu ve výši 10.000 Kč (záznam založen ve spise).

V rámci insolvenčního řízení sp. zn. 28 INS 27141/2015 podepsaný soud vydal na návrh tehdejšího předběžného insolvenčního správce ze dne 29. 2. 2016 (dok. A-51) dne 3. 3. 2016 usnesení o předběžném opatření (dok. A-56), kterým zakázal dlužníkovi ENERGOSUN a.s. jakkoli nakládat s licencí č. 111017403 udělenou Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 23. 11. 2010, č.j. 12829-8/2010-ERU (výrok I.), společnosti FAIPON s.r.o. zakázal jakkoli nakládat s licencí č. 111533672 udělenou Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 2.12.2015, č.j. 10005-48/2015-ERU (výrok II.), rozhodl, že dlužník ENERGOSUN a.s. je oprávněn činit veškerá právní jednání či procesní úkony ve vztahu k licenci č. 111017403 udělené Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 23. 11. 2010, č.j. 12829-8/2010-ERU, pouze s předchozím souhlasem předběžného insolvenčního správce (výrok III.), uložil společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., která má dluhy, které jsou již splatné nebo budou v budoucnu postupně vznikat vůči dlužníkovi ENERGOSUN a.s. nebo vůči společnosti FAIPON s.r.o., vyplývající z právního titulu, kterým je smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů číslo smlouvy: 12 POZE PV 300003448, uzavřená dne 20.12.2012 mezi ČEZ Prodej, s.r.o. a dlužníkem ENERGOSUN a.s. nebo smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů uzavřená mezi ČEZ Prodej, s.r.o., a KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 společností FAIPON s.r.o., aby veškerá plnění ode dne vydání tohoto předběžného opatření plnila na speciální účet zřízený společností Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., jako předběžného insolvenčního správce dlužníka ENERGOSUN a.s. (výrok IV.), předběžnému insolvenčnímu správci Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., uložil, ve stanovené lhůtě zřídit speciální učet pro zasílání plateb dle výroku IV., který bude oddělený od účtu majetkové podstaty dlužníka, a číslo tohoto účtu neprodleně sdělil společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. (výrok V.), dále rozhodl, že finanční prostředky zasílané na speciální učet dle výroku IV. je předběžný insolvenční správce oprávněn uvolnit (vyslovit souhlas s jejich užitím) pouze na hrazení nutných výdajů spojených s provozem fotovoltaického zdroje, ID zdroje 016419 Z11, o instalovaném výkonu 2,921 MW, které mu budou ze strany společnosti FAIPON s.r.o. konkrétně doloženy s tím, že v případě pochybností o tom, zda se jedná o nutné výdaje spojené s provozem fotovoltaického zdroje, rozhodne o uvolnění finančních prostředků na návrh předběžného insolvenčního správce nebo společnosti FAIPON s.r.o. insolvenční soud (výrok VI) a zamítl návrh na vydání předběžného opatření, jímž by společnosti FAIPON s.r.o. bylo uloženo omezení, že je oprávněna činit veškerá právní jednání či procesní úkony ve vztahu k licenci č. 111533672 udělenou Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 2. 12. 2015, č.j. 10005-48/2015-ERU, pouze s předchozím souhlasem předběžného správce (výrok VII.) s tím, že toto rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok VIII.).

Na základě podaného odvolání bylo toto rozhodnutí odvolacím soudem částečně potvrzeno a částečně změněno. V odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud mimo jiné uvedl: Rovněž tak pokud jde o rozhodnutí soudu prvního stupně (ve výroku II.), kterým bylo zakázáno FAIPON s.r.o. jakkoli nakládat s licencí č. 111533672 udělenou jí pravomocným rozhodnutím ERÚ ze dne 2. 12. 2015, č.j. 1005-48/2012-ERU. Udělení licence (a to ve smyslu energetického zákona), představuje veřejnoprávní souhlas státu s výkonem určité podnikatelské činnosti, jde o vztah mezi státem, jehož jménem vystupuje Energetický regulační úřad a podnikatelem (ať ji fyzickou osobu, či osobu právnickou), který o udělení licence žádá. Vlastní dispozici mimo rozhodnutí ERÚ s touto licencí, energetický zákon, jak správně namítla FAIPON s.r.o., neumožňuje a není proto možné ji smluvně převést, zatížit apod. Lze pouze žádat ERÚ o její zrušení či změnu a to na základě příslušného řízení před ERÚ. I pokud by FAIPON s.r.o v budoucnu požádala o zrušení této licence, či její změnu, pak jednak takové žádosti, která nepředstavuje nakládání s licenci, nelze zabránit a pokud by k tomu došlo po zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek, pak účastníkem takového správního řízení by byl insolvenční správce (z titulu majetku dlužníka jako vlastníka energetického zařízení-viz § 5 odst. 3, § 10 energetického zákona), který bude mít možnost hájit práva týkající se majetkové podstaty (energetického zařízení). Proto, i když lze přisvědčit soudu prvního stupně, že shora uvedenými úkony, kdy dlužník po zahájení insolvenčního řízení požádal o zrušení licence a současně se jako vlastník energetického zařízení zúčastnil řízení o udělení licence pro FAIPON s.r.o., a nepochybně dal v její prospěch souhlas k využití energetického zařízení, které je jeho vlastnictvím a v důsledku toho dlužník již není a nebude nadále oprávněnou osobu ve smyslu zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích a tím, ztížil postup případného budoucího insolvenčního správce při zpeněžování tohoto majetku (energetického zařízení, včetně pozemků), přesto ze všech shora uvedených důvodů bylo nutno ve výroku I.-III. napadené usnesení změnit a v tomto směru návrh na vydání uvedených předběžných opatření zamítnout. To proto, že dlužníku i FAIPON s.r.o. energetický zákon žádné dispozice s licencí nedovoluje, o udělení, změně či zrušení KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 licence je oprávněn rozhodovat jen a pouze ERÚ. Otázkami, zda se ze strany dlužníka mohlo jednat z hlediska nakládání s jeho majetkem o neúčinné právní úkony (a které), či zda řízení před ERÚ trpělo vadami (např. v souvislosti se zastoupením dlužníka či FAIPON s.r.o.), není předmětem tohoto řízení a ani odvolací soud se jimi proto nemohl zabývat. Jelikož bylo v řízení zjištěno, že ze strany koncernově propojených dlužníků, resp. ze strany jejich statutárního zástupce, docházelo i po zahájení insolvenčních řízení k dispozici s majetkem, případně k zatajování majetku či k výběrům z účtů a v dané věci není rovněž vyloučeno, že platby finančních prostředků z podpory, na které dlužníku ze strany ČEZ Prodej, s.r.o. vznikl nárok a dosud nebyly vyplaceny, byl proto zcela namístě a správný postup soudu prvního stupně, pokud uložil ČEZ Prodej, s.r.o., aby tyto platby zasílal na účet za tím účelem zřízeným předběžným insolvenčním správcem. Proto odvolací soud v této části výroku IV., napadené usnesení potvrdil, jako věcně správné. V dalších podrobnostech soud odkazuje na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 11. 2016 č.j. 1VSOL 519/2016-A-132.

Podáním doručeným soudu dne 1. 3. 2016 (dok. A-54) předložil dlužník soudu své vyjádření k podanému návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 29. 2. 2016. V tomto podání dlužník uvedl, že k převodu licence na společnost FAIPON s.r.o. došlo z důvodu snahy zabránit vzniku škody na majetku dlužníka, jednající osoby postupovaly s péčí řádného hospodáře a na majetku dlužníka nedošlo k žádné újmě. Dlužník uvedl, že převod licence byl důsledkem obchodního rozhodnutí ukončit aktivní provoz fotovoltaické elektrárny, když jedním z důvodů ukončení provozu bylo hrozící zahájení insolvenčního řízení a hrozba odnětí licence. Zrušením licence by byl fakticky ukončen provoz fotovoltaického zdroje, jelikož nový majitel by nemohl dosáhnout na garantovanou státní podporu, a výnos z majetku by byl pouze zlomkem aktuální hodnoty. Jediným způsobem, jak tomuto znehodnocení zabránit bylo ukončení provozu v rámci společnosti dlužníka a jeho převedení na třetí osobu, které umožní zachování provozu včetně státní podpory. Dlužník se ve svém podání dále vyjadřoval k rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o zrušení jeh licence a udělení licence společnost FAIPON s.r.o. a k údajným vadám uváděným předběžným správcem a k vlivu insolvenčního řízení na správní řízení před Energetickým regulačním úřadem. V podrobnostech soud odkazuje na podání dlužníka (dok. A-54). Dlužník se dále vyjadřoval k nedostatkům návrhu předběžného správce na vydání návrhu na předběžné opatření. Podle dlužníka je žádost o zrušení licence pouze procesním úkonem a nemá vliv na žádné hmotněprávní vztahy mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Z tohoto důvodu se také podle dlužníka nelze neúčinnosti takového právního úkonu dovolat a ani nemůže představovat jakékoli zkrácení věřitelů. Dlužník poukázal na skutečnost, že licence je veřejnoprávní oprávnění, které žádné dispozice neumožňuje, když nejde o majetkové právo. Společnosti FAIPON s.r.o. tak nejde zakázat nakládat s licencí, jelikož je jí zakazováno nemožné. Dlužník sám již uvedenou licenci nemá (byla zrušena pravomocně) a proto ani jemu nelze dispozice s licencí zakázat. Podle dlužníka nemohou být navrhovaným předběžným opatřením upraveny žádné poměry a nejsou tak pro jeho vydání naplněny zákonné podmínky. Uložení povinnosti společnosti ČEZ Prodej s.r.o. pak předběžný IS podle dlužníka nijak neodůvodnil. Podle dlužníka by společnost ČEZ Prodej s.r.o. vydáním tohoto předběžného opatření byla nucena porušit svou smlouvu se společností FAIPON s.r.o. a zároveň by porušovala své povinnosti uložené jí přímo zákonem coby povinně vykupujícímu obchodníkovi. KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

Ještě před podáním návrhu na vydání předběžného opatření na převod licence pro podnikání v energetických odvětvích na osobu tvořící s dlužníkem koncern ze dne 29. 2. 2016 upozorňoval bývalý insolvenční správce Mgr. Michaela Rotterová, advokátka AK Kestlová, Rotterová & Mádr se sídlem Údolní 552/65, 602 00 Brno, IČ: 714 63 917. Podáním ze dne 17. 2. 2016 bývalý předběžný insolvenční správce Mgr. Michaela Rotterová sdělil podepsanému soudu, že dlužník byl držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích č. 111017403 s předmětem podnikání výroba elektřiny a provozovatelem energetického zařízení fotovoltaické elektrárny v k.ú. Bílina, obci Teplice (dále jen FVE). Příjmy z provozu této FVE byly hlavní podnikatelskou činností dlužníka a hlavním zdrojem jeho příjmů. Licence k provozování oprávnění byla udělena na dobu od 23. 11. 2010 do 22. 11. 2035 včetně. Dne 30. 10. 2015 byla podána k Energetickému regulačnímu úřadu žádost o zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby, které bylo dne 2. 12. 2015 rozhodnutím o zrušení licence č.j. 10004-8/2015-ERU vyhověno. Souběžně s žádostí o zrušení licence dlužníka proběhlo u ERÚ řízení o udělení licence umožňující provozování téže FVÚ ve prospěch společnosti FAIPON s.r.o., IČ 262 66 997, sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, která vykazuje obdobnou majetkovou strukturu jako dlužník, když obě společnosti mají stejné prokuristy, stejného jednatele / předsedu představenstva a společníkem / akcionářem jsou majetkově propojené společnosti. Dle svého sdělení obě rozhodnutí ERÚ, tj. o zrušení licence dlužníkovi i o udělení licence společnosti FAIPON s.r.o., považuje bývalý předběžný insolvenční správce za nicotná či přinejmenším nezákonná (za dlužníka v řízení jednal zmocněnec, kterému nebyla řádně udělena plná moc, podrobněji viz podání bývalého předběžného správce, dok, A-47 spisu sp. zn. KSBR 28 INS 27141/2015). Z tohoto důvodu byl ze strany bývalého předběžného insolvenčního správce podán podnět k zahájení přezkumného řízení či jiného řízení s obdobnými účinky. Dlužník měl do 3. 12. 2015 registrován v systému OTE pro podporované zdroje energie nárok na podporu pro fotovoltaický zdroj, ID zdroje 016419_Z11 o instalovaném výkonu 2,921 MW formou výkupní ceny; přičemž ode dne 4. 12. 2015 je nárok na podporu předmětného zdroje zaregistrován v uvedeném systému společností FAIPON s.r.o. Ke stejné změně registrace došlo i ohledně výplaty zeleného bonusu na elektřinu z podporovaných zdrojů energie, kterou vyplácí společnost ČEZ Prodej s.r.o. V rámci trestního řízení souvisejícího s předmětnou FVE byl ekonomický prospěch z provozu FVE za dobu 20 let znalecky vyčíslen na částku 343 milionů Kč. Dožádáním u společnosti ČEZ Prodej s.r.o. bylo zjištěno, že za období od ledna 2013 do prosince 2015 bylo ze strany této společnosti vyplaceno dlužníkovi celkem 104.675.655,02 Kč. Podle bývalého předběžného správce lze tedy předpokládat, že zrušením licence na žádost dlužníka a jejím faktickým převodem na společnost FAIPON s.r.o. došlo k významnému poškození majetkové sféry dlužníka, když dlužník byl připraven o své budoucí příjmy v řádu stovek milionů Kč.

Podle § 5 IZ Insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách: a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon. KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

Podle § 82 odst. 1 a 2 IZ (1) Předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. (2) Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Dle § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.

Podle § 112 odst. 1 a 2 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody.

Dle § 235 IZ (1) Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. (2) Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 237 IZ (1) Povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch. (2) Dědici nebo právní nástupci osob uvedených v odstavci 1, na které přešlo dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů, mají povinnost vydat je do majetkové podstaty, a) jestliže jim v době, kdy toto plnění nabyli, musely být známy okolnosti, které odůvodňují právo dovolávat se neúčinnosti vůči osobám uvedeným v odstavci 1, nebo b) jde-li o osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, anebo o osoby dlužníku blízké. (3) Osoby, které vydaly dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty, se mohou po skončení insolvenčního řízení domáhat jeho vrácení, jen nebylo-li použito k uspokojení věřitelů nebo nebylo-li s ním nakládáno jiným zákonem povoleným způsobem. (4) Bylo-li plnění z neúčinného právního úkonu vzájemné, vydá je insolvenční správce oprávněným osobám bez zbytečného odkladu poté, co tyto osoby vydaly dlužníkovo plnění z KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 takového úkonu do majetkové podstaty. Není-li plnění poskytnuté dlužníku těmito osobami v majetkové podstatě rozpoznatelné nebo se v ní nenachází, považuje se pohledávka, která těmto osobám poskytnutím plnění dlužníku vznikla, za přihlášenou pohledávku a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky.

Podle § 240 IZ (1) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. (2) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. (3) Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. (4) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Podle § 241 IZ (1) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. (2) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. (3) Zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. (4) Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. (5) Zvýhodňujícím právním úkonem není a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem. KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

Podle § 242 IZ (1) Odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. (2) Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. (3) Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

Podle § 76 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ) předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby a) platil výživné v nezbytné míře; b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.

Podle § 76 odst. 2 o.s.ř. předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat.

Podle § 568 zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník nemůže-li dlužník splnit svůj závazek věřiteli, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení nebo má-li dlužník odůvodněné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo věřitele nezná, nastávají účinky splnění závazku, jestliže jeho předmět dlužník uloží do úřední úschovy. Vynaložené nutné náklady s tím spojené nese věřitel.

Podle § 1953 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (1) Nelze-li dluh splnit proto, že věřitel je neznámý nebo nepřítomný, že věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout, že dlužník je bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, nebo z jiných důležitých příčin na straně věřitele, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy. Účelně vynaložené náklady spojené s náhradním splněním jdou k tíži věřitele. (2) O složení předmětu plnění do úschovy vyrozumí soud toho, pro koho se složení stalo, a podle potřeby zařídí jeho zastoupení.

Podle § 289 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (1) Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění; jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je pro řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení. (2) Pro řízení o povinné úschově je příslušný soud, který rozhodl o povinnosti poskytnout dorovnání protiplnění nebo náhradu škody.

Podle § 290 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních u soudu lze složit do úschovy peníze, cenné papíry a jiné movité věci hodící se k úschově za účelem splnění závazku.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 10. 9. 2015, sp. zn. MSPH 98 INS 15069/2015, 4 VSPH 1688/2015-A-26, uvedl: třetí osobě, která není účastníkem insolvenčního řízení, je ale možné uložit nějakou povinnost jen pokud to po ní lze spravedlivě žádat ve smyslu § 76 odst. 2 o.s.ř., a zásadně na návrh, neboť nařízení takového předběžného KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 opatření, jež omezuje osobu stojící mimo vlastní insolvenční řízení, shledal-li by takový požadavek insolvenční soud vůbec důvodným, se svou povahou vymyká úpravě předběžného opatření v režimu insolvenčního zákona v tom smyslu, že by je bylo lze přímo subsumovat pod ona výše zmíněná ustanovení insolvenčního zákona.

Předběžné opatření v podobě uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí může insolvenční soud vydat ve vztahu k dlužníkovi i bez návrhu, ve vztahu k třetím osobám (FAIPON s.r.o. a ČEZ Prodej s.r.o.) lze však předběžné opatření vydat pouze na návrh. S ohledem na tyto skutečnosti a výše citované ustanovení § 82 odst. 1 IZ je nutné, aby navrhovatel tohoto předběžného opatření složil jistotu ve smyslu § 75b odst. 1 o.s.ř. Povinnost složit jistotu se vztahuje také na insolvenčního správce, jelikož se nejedná o soudní poplatek, od jehož hrazení je insolvenční správce osvobozen. Předběžný správce složil potřebnou jistotu na účet soudu.

Insolvenčnímu soudu je z jeho úřední činnosti známo, že v současné době je u zdejšího soudu vedeno pod těmito spisovými značkami insolvenční řízení na majetek těchto dlužníků:

Spisová značka Prokurista dlužník Statutární orgán dlužníka řízení dlužníka 28 INS 26999/2015 AGROPROREAL s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 28739175 Vít Zaorálek 28 INS 27001/2015 Alusail s.r.o., IČ: 25405535 C.M.B. Management, s.r.o. Vít Zaorálek

28 INS 27004/2015 APATIT a.s., IČ: 28474228 C.M.B. Management, s.r.o. Vít Zaorálek

28 INS 27009/2015 DRYETREN TRADE s.r.o., C.M.B. Management, s.r.o. IČ: 29312451 Vít Zaorálek

28 INS 27011/2015 Elkana Property, s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24314161 Vít Zaorálek

28 INS 27014/2015 GLENCROS TRADE s.r.o., C.M.B. Management, s.r.o. IČ: 29371066 Vít Zaorálek

28 INS 27017/2015 HELIOS Tech., a.s., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 27350452 Vít Zaorálek

28 INS 27020/2015 HT ENERGY s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 28110391 Vít Zaorálek

28 INS 27022/2015 ILANOVE s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 29128986 Vít Zaorálek

28 INS 27027/2015 Lansdowne Invest, s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24800422 Vít Zaorálek

28 INS 27029/2015 Megantic Invest s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24288241 Vít Zaorálek

28 INS 27030/2015 MERIPRA s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 02138816 Vít Zaorálek

28 INS 27031/2015 Montebello Invest s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24799378 Vít Zaorálek

28 INS 27033/2015 Moravskoslezská agrární C.M.B. Management, s.r.o. s.r.o., IČ: 24854298 Vít Zaorálek KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

Spisová značka Prokurista dlužník Statutární orgán dlužníka řízení dlužníka 28 INS 27034/2015 Revelstoke Invest s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24120782 Vít Zaorálek

28 INS 27036/2015 RILGAMEN s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24671517 Vít Zaorálek

28 INS 27038/2015 Rimouski Invest s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24291196 Vít Zaorálek

28 INS 27039/2015 Rock Forrest Invest s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 22792856 Vít Zaorálek

28 INS 27042/2015 Solar Technology a.s., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 29057191 Vít Zaorálek

28 INS 27045/2015 Soleil Energy a.s., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24693677 Vít Zaorálek

28 INS 27046/2015 SUN DC/AC a.s., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 28383753 Vít Zaorálek

28 INS 27047/2015 SYNTEROSEN s.r.o, IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24769436 Vít Zaorálek

28 INS 27049/2015 TERATERA a.s., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24728179 Vít Zaorálek

28 INS 27050/2015 TORIRADAN a.s., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24681580 Vít Zaorálek

28 INS 27052/2015 TORVINTANE s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24769380 Vít Zaorálek

28 INS 27133/2015 KREANS, a.s., IČ: 29000327 C.M.B. Management, s.r.o. Vít Zaorálek

28 INS 27134/2015 RAY-ON a.s., IČ: 27359760 C.M.B. Management, s.r.o. Vít Zaorálek

28 INS 27135/2015 ZANA invest a.s., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24843024 Vít Zaorálek

28 INS 27136/2015 Matake Invest s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24281841 Vít Zaorálek

28 INS 27137/2015 AWAC TRADE ENERGY C.M.B. Management, s.r.o. a.s., IČ: 28461967 Vít Zaorálek

28 INS 27139/2015 Marlborough Invest s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 24119831 Vít Zaorálek

28 INS 27141/2015 ENERGOSUN a.s., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 28386477 Vít Zaorálek

28 INS 27299/2015 TYRASIL TRADE s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 29352053 Vít Zaorálek

28 INS 27300/2015 Q2 ENERGIE s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 26882591 Vít Zaorálek

28 INS 27301/2015 Vrchovina-zemědělská C.M.B. Management, s.r.o. obchodní a.s., IČ: 28608119 Vít Zaorálek KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

Spisová značka Prokurista dlužník Statutární orgán dlužníka řízení dlužníka 28 INS 27304/2015 Baseland s.r.o., IČ: 29274222 C.M.B. Management, s.r.o. Vít Zaorálek

28 INS 27310/2015 DESPERADOS s.r.o., IČ: C.M.B. Management, s.r.o. 25423754 Vít Zaorálek

28 INS 32203/2015 Sun-Job a.s., IČ: 24662704 C.M.B. Management, s.r.o. Vít Zaorálek

Ve všech uvedených řízeních bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek.

Všechny dlužníky uvedené v tabulce spojuje: a) osoba jednatele (u společností s ručením omezeným), resp. jediného člena představenstva (u akciových společností)-spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, b) osoba prokuristy, kterým je vždy p. Vít Zaorálek c) většinoví společníci příp. akcionáři, kterými jsou C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD; ve výše uvedených řízeních, kde dlužník přistoupil se svým vlastním insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na prohlášení konkursu a kde byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, dlužník ke svým návrhům vždy připojil jako přílohu svého návrhu prohlášení jediného akcionáře p. Víta Zaorálka, že je jediným akcionářem společností C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD.

Do tohoto koncernu nepochybně náleží také žalovaná společnost FAIPON s.r.o., IČ: 26266997. Také tato společnost vykazuje dle výpisu z veřejného rejstříku znaky uvedené výše pod písmeny a) až c).

Úzké personální propojení všech výše uvedených dlužníků musí nutně vést k přenášení zjištění a závěrů učiněných v jednom z výše uvedených řízení do dalších z výše jmenovaných insolvenčních řízení.

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka APATIT a.s., IČ: 28474228 (sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16. 11. 2015 (zkrácené znění na dok. A-15, úplné znění na dok. A-27), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: a) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu b) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem ve prospěch nabyvatele-společnosti NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 konkrétně se jedná o řízení V-7523/2015 zahájené dne 29. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou a dále řízení V- 12149/2015 zahájené dne 29. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice (viz dok. A-14 soudního spisu), KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 c) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Energy LTD EC3N4AH LONDON, C/O KlDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860221 d) jediným jednatelem spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným členem představenstva dlužníka, e) jediným prokuristou spol. NOVODESK s.r.o., IČO 043 19 702 je p. Vít Zaorálek, který je současně jediným prokuristou dlužníka. .

Dlužník se k návrhu na vydání předběžného opatření ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka APATIT a.s., IČ: 28474228 (sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015) vyjádřil podáním ze dne 27. 11. 2015 (dok. A-21 spisu). Dlužník zpochybnil důvody pro vydání předběžného opatření; mimo jiné uvedl, že: v případě společnosti APATIT a.s. vůbec k převodu nemovitostí nedošlo, neboť se jednalo pouze o administrativní pochybení, přičemž dohodou o narovnání se smluvní strany dohodly, že se kupní smlouva ruší a nevznikají jim z ní proto žádná práva a povinnosti; na základě toho pak byly vzaty zpět i návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž vkladová řízení již byla zastavena (což ostatně dlužník dokládal již v rámci řízení pod sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015)-k uzavření dohod o narovnání i ke zpětvzetí návrhů na vklad došlo, jakmile společnosti administrativní pochybení zjistily . Svá tvrzení dlužník nedoložil.

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka Matake Invest s.r.o., IČO 242 81 841 (sp. zn. KSBR 28 INS 27136/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16. 11. 2015 (zkrácené znění na dok. A-21, úplné znění na dok. A-30), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: Z návrhu věřitele a z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: a) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu b) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem ve prospěch nabyvatele-společnosti CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347, konkrétně se jedná o řízení V-8590/2015 zahájené dne 27. 10. 2015 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem (viz dok. A-20 soudního spisu), c) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Energy LTD EC3N4AH LONDON, C/O KlDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860221 KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 d) jediným jednatelem spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným jednatelem dlužníka, e) jediným prokuristou spol. CENTROX s.r.o., IČO 043 39 347 je p. Vít Zaorálek, který je současně jediným prokuristou dlužníka. .

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka DESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754 (sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015) podepsaný soud vydal předběžné opatření a to usnesením ze dne 16. 11. 2015 (zkrácené znění na dok. A-20, úplné znění na dok. A-29), kterým zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví. V odůvodnění tohoto rozhodnutí podepsaný soud mimo jiné uvedl: Z návrhu věřitele a z veřejně přístupných informací o řízeních vedených u Katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) a ve Veřejném rejstříku (www.justice.cz) plyne, že: a) dlužník je vlastníkem nemovitostí uvedených v návrhu b) ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření probíhala u těchto katastrálních úřadů řízení o vkladu vlastnického práva k dotčeným nemovitostem:

Katastrální úřad pro Katastrální Sp. zn. řízení poznámka kraj pracoviště Středočeský Benešov V-10623/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Příbram V-11276/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Kolín V-11909/2015 Zastaveno 23.11.2015 Středočeský Kutná Hora V-8213/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Slaný V-4417/2015 Zastaveno 16.11.2015 Středočeský Mělník V-10825/2015 Zastaveno 18.11.2015 Středočeský Mladá Boleslav V-11797/2015 Zastaveno 19.11.2015 Liberecký Česká Lípa V-9299/2015 Zastaveno 30.11.2015 Liberecký Frýdlant V-2014/2015 Zastaveno 16.11.2015 Liberecký Liberec V-11772/2015 Zastaveno 18.11.2015 Liberecký Semily V-6561/2015 Zastaveno 20.11.2015 Karlovarský Cheb V-7903/2015 Zastaveno 18.11.2015 Karlovarský Karlovy Vary V-10142/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Děčín V-5720/2015 Zastaveno 19.11.2015 Ústecký Chomutov V-6571/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Litoměřice V-12093/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Louny V-4476/2015 Zastaveno 13.11.2015 Ústecký Most V-7272/2015 Zastaveno 16.11.2015 Ústecký Teplice V-7448/2015 Zastaveno 18.11.2015 Ústecký Ústí nad Labem V-8589/2015 Zastaveno 16.11.2015 Ústecký Ústí nad Labem V-8623/2015 Zastaveno 13.11.2015 Ústecký Žatec V-3844/2015 Zastaveno 16.11.2015 vždy ve prospěch nabyvatele spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404, c) nabyvatelem předmětných nemovitostí se měla stát spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404, jejímž jediným společníkem je spol. C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 860245, která je dle KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

vyjádření samotného dlužníka členem stejného koncernu jako jediný akcionář dlužníka, kterým je spol. C.M.B. Agroindustry LTD C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, EC3N 4AH LONDON, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 8860293; tyto údaje vyplývají např. z příloh k insolvenčnímu návrhu dlužníka ve věci sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015 zveřejněné jako dok. A-11 a A-12 spisu, d) jediným jednatelem spol. BIGRES s.r.o., IČO 043 18 404 je spol. C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, která je současně jediným jednatelem dlužníka.

V této fázi insolvenčního řízení, kdy doposud nebylo meritorně rozhodnuto o insolvenčních návrzích navrhovatelů, má dle § 229 odst. 3 písm. a) IZ dispoziční oprávnění k majetku dlužníka dlužník sám. Dne 24. 11. 2015 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh na určení předběžného insolvenčního správce, o tomto návrhu však insolvenční soud nemohl doposud rozhodnout (viz úřední záznam ze dne 2. 12. 2015 založený jako dok. A-27 spisu). V této fázi tedy nejsou dispoziční oprávnění nijak omezena, mimo omezení plynoucí z § 111 IZ. Výše uvedená vkladová řízení byla zahájena ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2015, tj. několik dnů předtím, než navrhovatel odlišný od dlužníka podal u podepsaného insolvenčního soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení. Nelze tedy dlužníkovi přímo přičítat k tíži, že v okamžiku podání návrhu na zahájení vkladových řízení u katastru nemovitostí nevěděl o podaném insolvenčním návrhu navrhovatele a). Posuzovaný postup dlužníka nelze proto považovat za porušení zákazu daného § 111 odst. IZ, tj. zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení o několik dnů později než dlužník svými návrhy zahájil vkladová řízení u uvedených katastrálních úřadů. Současně však nelze přehlížet fakt, že ve svém podání ze dne 13. 11. 2015 (dok. A-17 spisu) dlužník výslovně uvedl, že drtivá většina koncernových společností jsou společnosti v úpadkové situaci (viz druhý odstavec bodu IV. dok. A-17 spisu), u nichž přichází podle dlužníka v úvahu pouze prohlášení konkursu. Z tohoto tvrzení samotného dlužníka lze vyvozovat, že dlužník si byl po delší dobu vědom své úpadkové situace. Této situace si byl dlužník nepochybně vědom také dne 27. 10. a 29. 10. 2015, kdy podával návrhy na zahájení vkladových řízení u příslušných katastrálních úřadů. Dále nelze ignorovat fakt, že dlužník se pokoušel o vyvedení předmětných nemovitostí na společnost, která je vlastněna koncernově propojeným subjektem a řízena stejným subjektem jako dlužník sám. Tato fakta musí vést k důvodné pochybnosti, zda ze strany dlužníka skutečně nešlo o snahu vyvést nemovitý majetek z vlastnictví dlužníka a postavit jej tak mimo účinky pro dlužníka v té době již důvodně očekávaného insolvenčního řízení. Za situace, kdy dlužník si byl vědom své úpadkové situace (ke které se nakonec přihlásil ve svém výše zmíněném podání ze dne 13. 11. 2015), mohl a měl dlužník vědět, že zcizení nemovitostí, tj. podstatného majetku dlužníka v okamžiku, kdy dlužník je již v úpadkové situaci, je napadnutelné cestou odpůrčích žalob ve smyslu § 235 IZ jako obecné definice neúčinného právního úkonu a některé ze skutkových podstat neúčinnosti popsaných ve výše citovaném § 240 až 242 IZ. Tento argument je o to závažnější, že jediným jednatelem dlužníka je subjekt, které řídí rozsáhlou koncernovou strukturu, která je v současné době předmětem insolvenčních řízení vedených u zdejšího soudu pod těmito spisovými značkami: KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

Spisová značka řízení dlužník Stav řízení

28 INS 26999/2015 AGROPROREAL s.r.o., IČ: 28739175 Prohlášen konkurs

28 INS 27001/2015 Alusail s.r.o., IČ: 25405535 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27004/2015 APATIT a.s., IČ: 28474228 Prohlášen konkurs

28 INS 27009/2015 DRYETREN TRADE s.r.o., IČ: 29312451 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27011/2015 Elkana Property, s.r.o., IČ: 24314161 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27014/2015 GLENCROS TRADE s.r.o., IČ: 29371066 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27017/2015 HELIOS Tech., a.s., IČ: 27350452 Prohlášen konkurs

28 INS 27020/2015 HT ENERGY s.r.o., IČ: 28110391 Prohlášen konkurs

28 INS 27022/2015 ILANOVE s.r.o., IČ: 29128986 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27027/2015 Lansdowne Invest, s.r.o., IČ: 24800422 Prohlášen konkurs

28 INS 27029/2015 Megantic Invest s.r.o., IČ: 24288241 Prohlášen konkurs

28 INS 27030/2015 MERIPRA s.r.o., IČ: 02138816 Prohlášen konkurs

28 INS 27031/2015 Montebello Invest s.r.o., IČ: 24799378 Bez meritorního rozhodnutí

Moravskoslezská agrární s.r.o., IČ: 28 INS 27033/2015 Bez meritorního rozhodnutí 24854298

28 INS 27034/2015 Revelstoke Invest s.r.o., IČ: 24120782 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27036/2015 RILGAMEN s.r.o., IČ: 24671517 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27038/2015 Rimouski Invest s.r.o., IČ: 24291196 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27039/2015 Rock Forrest Invest s.r.o., IČ: 22792856 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27042/2015 Solar Technology a.s., IČ: 29057191 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27045/2015 Soleil Energy a.s., IČ: 24693677 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27046/2015 SUN DC/AC a.s., IČ: 28383753 Bez meritorního rozhodnutí KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

Spisová značka řízení dlužník Stav řízení

28 INS 27047/2015 SYNTEROSEN s.r.o, IČ: 24769436 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27049/2015 TERATERA a.s., IČ: 24728179 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27050/2015 TORIRADAN a.s., IČ: 24681580 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27052/2015 TORVINTANE s.r.o., IČ: 24769380 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27133/2015 KREANS, a.s., IČ: 29000327 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27134/2015 RAY-ON a.s., IČ: 27359760 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27135/2015 ZANA invest a.s., IČ: 24843024 Prohlášen konkurs

28 INS 27136/2015 Matake Invest s.r.o., IČ: 24281841 Prohlášen konkurs

AWAC TRADE ENERGY a.s., IČ: 28 INS 27137/2015 Prohlášen konkurs 28461967

28 INS 27139/2015 Marlborough Invest s.r.o., IČ: 24119831 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27141/2015 ENERGOSUN a.s., IČ: 28386477 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27299/2015 TYRASIL TRADE s.r.o., IČ: 29352053 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27300/2015 Q2 ENERGIE s.r.o., IČ: 26882591 Bez meritorního rozhodnutí

Vrchovina-zemědělská obchodní a.s., IČ: 28 INS 27301/2015 Bez meritorního rozhodnutí 28608119

28 INS 27304/2015 Baseland s.r.o., IČ: 29274222 Bez meritorního rozhodnutí

28 INS 27310/2015 DESPERADOS s.r.o., IČ: 25423754 Bez meritorního rozhodnutí

Osoba řídící tak rozsáhlou podnikatelskou strukturu si musí být výše uvedených dopadů vědoma. Nemluvě o obecné zásadě neznalost zákona neomlouvá , která dopadá bez rozdílu na všechny subjekty vstupující do právních vztahů. Pokusy dlužníka o vyvedení nemovitostí ze své vlastnické struktury je dále nutno vnímat jako pokus o porušení zásad insolvenčního řízení, především zásady uvedené v § 5 písm. a) IZ (maximální a rychlé uspokojení věřitelů dlužníka). Vedení příp. odpůrčích žalob směrem k připravovaným převodům nemovitostí by nepochybně prodloužilo a možná i snížilo míru uspokojení příp. insolvenčních věřitelů. Na tomto závěru nic nemění ani fakt, že všechna výše uvedená vkladová řízení byla zastavena. Zde je nutno vzít do úvahy fakt, že řízení byla v drtivé většině zastavena až po zveřejnění zkráceného znění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (16. 11. 2015). KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

Insolvenční soud, s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a závěry, má za dostatečně osvědčenou obavu ze zkrácení příp. majetkové podstaty a tím i možné míry uspokojení insolvenčních věřitelů. Vzhledem k výše uvedenému vydal insolvenční soud předběžné opatření tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Podepsaný soud dále pro stručnost odkazuje na svá další zjištění k otázce nakládání dlužníků a osob za ně jednajících (všechno členové koncernu C. M:B: ) s majetkem ve věci dlužníků AGROPROREAL s.r.o., IČ: 28739175 (sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015), DRYETREN TRADE s.r.o. (sp. zn. KSBR 28 INS 27009/2015), Solar Technology a.s. (sp. zn. KSBR 28 INS 27042/2015), TYRASIL TRADE s.r.o. (sp. zn. KSBR 28 INS 27299/2015), Q2 ENERGIE s.r.o. (sp. zn. KSBR 28 INS 27300/2015). Tato zjištění jsou popsána v odůvodnění rozhodnutí podepsaného soudu o předběžném opatření ze dne 3. 3. 2016 č.j. KSBR 28 INS 27141/2015-A-56. Je na místě podotknout, že tato zjištění a závěry z nich dovozené nebyly odvolacím soudem zpochybněny. Z průběhu jednotlivých insolvenčních řízení, především ze zpráv insolvenčního správce či předběžného insolvenčního správce (především bývalého předběžného správce Mgr. Michaely Rotterové), je zřejmé, že dlužníci z koncernu C.M.B. prováděli přinejmenším pochybné majetkové dispozice. V části řízení také dlužníci, přestože předložili seznamy majetku opatřené prohlášeními o jejich úplnosti a správnost, zatajili některé své majetkové hodnoty (a to i nemovitosti) či prováděli takové právní úkony, které podstatně snížily hodnotu majetkové podstaty. Osoby jednající za dlužníky označené výše, vyváděli, resp. pokoušeli se vyvádět majetek z vlastnictví dlužníků, které ovládají, jak v době před zahájením insolvenčního řízení, tak i po zahájení insolvenčních řízení na jejich majetek. Uvedené úkony lze s velkou dávkou pravděpodobnosti hodnotit jako neúčinné; tento závěr platí především pro výše popsané úkony učiněné ve věci dlužníka AGROPROREAL s.r.o., IČ: 28739175 (sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015) a popsané insolvenčním správcem Mgr. Juklem v jeho podání ze dne 1. 2. 2016. Vyvedením majetku z vlastnictví dlužníka je snížen rozsah možné budoucí majetkové podstaty a tak zkráceno možné budoucí uspokojení věřitelů dlužníka; jsou tak naplněny podmínky § 235 odst. 1 IZ, který vymezuje v obecné rovině neúčinné právní úkony v insolvenčním řízení. Úkony provedenými po zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka AGROPROREAL s.r.o., IČ: 28739175 (sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015) došlo téměř určitě k porušení omezení dispozičních oprávnění daných § 111 IZ; pro tento závěr hovoří také rozsah převáděných nemovitostí.

Zásady insolvenčního řízení popsané v § 5 IZ dopadají na celé insolvenční řízení, bez ohledu na fázi, ve které se řízení nachází. Insolvenční soud musí činit všechna možná opatření k zajištění jejich dodržení. Z odůvodnění výše citovaných rozhodnutí a z podání insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla a bývalého předběžného správce Mgr. Michaely Rotterové vyplývá, že osoby jednající za dlužníka se opakovaně pokoušely nakládat s majetkem jednotlivých subjektů-dlužníků vystupujících v paralelně probíhajících insolvenčních řízeních způsobem, který mohl vést k porušení zmíněných zásad (převod nemovitostí, zatajení části majetku). Souvislost mezi výše uvedenými insolvenčními řízeními nelze přehlížet; propojení dlužníka se subjekty, kde došlo k pokusu o vyvedení nemovitostí, je jasně dáno (viz výše uvedené skutečnosti o personálním propojení dlužníka a dalších uvedených společností). KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

Při omezování dlužníka v nakládání s jeho majetkem nad rámec stanovený insolvenčním zákonem musí insolvenční soud respektovat obecně uznávanou zásadu minimalizace zásahu do práv subjektů dotčených předběžný opatřením. Zásah do práv dotčených subjektů nesmí překročit míru nezbytně nutnou.

V části předběžného opatření (petit I. tohoto návrhu), kde se žalobce domáhal, aby společnosti FAIPON s.r.o., IČ: 26266997 bylo zakázáno jakkoli nakládat s licencí č. 111533672 udělenou Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 2. 12. 2015, č.j. 10005-48/2015-ERU podepsaný soud odkazuje na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 11. 2016 č.j. 1VSOL 519/2016-A-132 a jeho odůvodnění citované výše. Odvolací soud takto formulované předběžné opatření shledal jako nedůvodné. Tímto právním názorem je podepsaný prvostupňový soud vázán. V této části nemohlo být podanému návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 18. 11. 2016 vyhověno.

V další části předběžného opatření, v jeho druhém petitu, kde se žalobce domáhal rozhodnutí, kterým by společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, která má dluhy vůči žalované společnosti FAIPON s.r.o., vyplývající z právního titulu, kterým je smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů uzavřená mezi ČEZ Prodej, s.r.o., a společností FAIPON s.r.o., které jsou již splatné nebo budou v budoucnu postupně vznikat, bylo zakázáno poskytovat plnění žalované společnosti FAIPON s.r.o., lze návrh shledat jako důvodný. Podepsaný soud si je vědom odůvodnění předchozí rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 2.11.2016 č.j. 1VSOL 519/2016-A-132. Podepsaný soud má však za to, že od vydání tohoto rozhodnutí došlo ke změně okolností, které mají vliv na závěr soudu o důvodnosti posuzovaného návrhu.

Jde především o změnu petitu podané odpůrčí žaloby vedené pod sp. zn. 28 ICm 711/2016. Žalobce se novým žalobním petitem mimo jiné domáhá, aby žalovaná spol. FAIPON s.r.o., IČ 26266997 byla povinna uhradit do majetkové podstaty dlužníka ENERGOSUN a.s., IČ 28386477 peněžitou náhradu ve výši 350.000.000,-Kč, nebude-li možné splnit povinnost stanovenou ve výroku III. tohoto rozsudku. Uplatněný požadavek není zcela zjevně bezúspěšným vymáháním práva; formulace této části nového žalobního petitu odpovídá dikci § 237 odst. 1 a 2 IZ. Uplatněný požadavek na blokování částek vyplácených ze strany společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433 navazuje na uplatněný žalobní petit. Stejný závěr lze učinit také o dalších žalobních petitech vymezených v podání žalobce ze dne 18. 11. 2016 (návrh na změnu žalobního petitu). Pro tento závěr svědčí všechny výše uvedené okolnosti o postupu osob jednajících za společnosti tvořící koncern C.M.B. (včetně žalované společnosti) při nakládání s majetkem těchto společností.

V době zahájení insolvenčního řízení došlo ze strany dlužníka k právním úkonům, jimiž způsobil zrušení své licence pro podnikání v energetických odvětvích a její převod na třetí osobu. Provedení těchto právních úkonů ve svém vyjádření k předchozímu předběžnému opatření potvrdil také dlužník. Platnost těchto úkonů dlužníka a platnost úkonů, na jejichž základě byla zřízena licence pro společnost FAIPON s.r.o. insolvenční soud v tuto chvíli nehodnotí. Otázka, zda byla žádost dlužníka o zrušení licence podána řádně a zda na jejím základě vydané rozhodnutí je či není nicotným či neplatným právním aktem musí být posouzena v rámci správního řízení. Z tohoto důvodu se tak soud nebude ani zabývat tvrzeními předběžného správce a dlužníka k vadám správního řízení před Energetickým KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 regulačním úřadem. Hodnocením těchto tvrzení by insolvenční soud zasahoval do pravomocí a činnosti Energetického regulačního úřadu. Skutečnost, že se dlužník přinejmenším pokusil převést svou licenci na subjekt tvořící s ním koncern (ať již úspěšně či nikoli) v době, kdy došlo k zahájení insolvenčního řízení na jeho majetek, musí být při posuzování důvodnosti podaného návrhu na vydání předběžného opatření zohledněna.

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen energetický zákon ) podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.

Podle § 5 odst. 3 energetického zákona fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení licence, musí prokázat, že má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti. Fyzická nebo právnická osoba žádající o udělení licence je povinna doložit vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti. Není-li žadatel o licence vlastníkem energetického zařízení, je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k účelům vymezeným tímto zákonem, a to nejméně po dobu, na kterou má být licence udělena. Finanční předpoklady není povinen prokazovat žadatel o licenci na výrobu elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny nižší než 200 kW, nebo žadatel o licenci na výrobu tepelné energie, pokud bude instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie nižší než 1 MW.

Podle § 10 odst. 2 energetického zákona energetický regulační úřad licenci zruší, pokud její držitel a) přestal splňovat podmínky pro její udělení podle tohoto zákona, b) porušováním povinností stanovených tímto zákonem ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob, c) při výkonu licencované činnosti závažným způsobem porušuje právní předpisy s touto činností související, d) požádal písemně o její zrušení.

Podle § 10 odst. 3 energetického zákona energetický regulační úřad může licenci zrušit, zjistí-li, že a) její držitel nezahájil výkon licencované činnosti v termínu stanoveném v rozhodnutí o udělení licence, nebo nevykonává licencovanou činnost po dobu delší než 24 měsíců, b) ohledně majetku držitele licence bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele licence nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo držitel licence vstoupil do likvidace, c) její držitel nezaplatil příspěvek do Energetického regulačního fondu podle § 14, d) držitel licence řádně neuhradil ani po upozornění regulovanou cenu služby distribuční soustavy, regulovanou cenu služby přenosové soustavy nebo regulovanou cenu služby KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

přepravy plynu příslušnému provozovateli distribuční soustavy, provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy.

Dle § 10 odst. 3 energetického zákona skutečnost, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka, nemusí být vždy důvodem pro zrušení licence. Energetický regulační úřad v takovém případě může, ale nemusí licenci dlužníkovi zrušit. Samotná existence této možnosti nikdy nemůže dlužníka opravňovat k tomu, aby svou licenci převedl před rozhodnutím o jeho úpadku na třetí osobu. Možnost zrušení licence musí řešit s Energetickým regulačním úřadem až insolvenční správce (který musí být samozřejmě o existenci licence dlužníkem řádně informován) a to v rámci řešení otázky, zda bude nadále pokračováno v provozu dlužníkova podniku. Prohlášením úpadku ani konkursu na osobu dlužníka ze zákona nedochází k ukončení provozu podniku dlužníka. Naopak insolvenční správce je ze zákona povinen v tomto provozu pokračovat (§ 261 IZ). Dlužník ve svém podání doručeném soudu dne 26. 11. 2015 (dok A-20) uvedl, že existenci svého úpadku zpochybňuje Důvod uváděný dlužníkem pro převedení licence je tak v rozporu s jeho dřívějším vyjádřením k otázce existence jeho úpadku. Vyjádření dlužníka k otázce jeho úpadku i tvrzení o důvodu převedení licence je za takových okolností nutno hodnotit jako ryze účelová.

Dlužník ve svém vyjádření k prvnímu návrhu na vydání předběžné opatření argumentoval, že převodem licence zabránil jejímu odebrání a tím zabránil znehodnocení svého majetku. S takovým závěrem nemůže insolvenční soud souhlasit. Dlužník uvedl, že v případě prodeje fotovoltaického zdroje bez udělené licence by byl výnos jen zlomem hodnoty, jakou má aktuálně. Dlužník však zapomíná na to, že tento fotovoltaický zdroj by se v rámci insolvenčního řízení stejně převáděl bez licence, jelikož dlužník licenci převedl na třetí osobu; zda šlo o řádný převod licence, musí posoudit Energetický regulační úřad, zda účinně vůči insolvenčním věřitelů bude posouzeno v rámci meritorního rozhodnutí o odpůrčí žalobě. Dlužník převodem licence na třetí osobu způsobil naprosto stejný stav, jaký by vznikl odebráním licence, jen s tím rozdílem, že k odebrání licence dlužníkovi nemuselo nutně dojít. Dlužník tedy sám způsobil stav, kterému se dle svého vyjádření snažil předejít. Dlužník svým jednáním naopak způsobil znehodnocení svého majetku, než kdyby mu byla licence pouze odebrána. Podle § 5 odst. 3 energetického zákona může být licence udělena pouze někomu, kdo má vlastnické či užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti (v daném případě k fotovoltaickému zdroji) a toto užívací právo musí mít žadatel zajištěno na celou dobu, na níž je licence udělována. V projednávaném případě byla žalované společnosti FAIPON s.r.o. udělena licence na dobu 25 let. Na dobu 25 let tedy musí mít žalovaná spol. FAIPON s.r.o. zajištěno užívací právo k majetku dlužníka. Dlužník již dříve uvedl, že k tomuto došlo za protiplnění, které ale nijak nespecifikoval ani nedoložil. Existence užívacího práva třetí osoby k majetku dlužníka na dobu celých 25 let značně snižuje hodnotu majetku dlužníka. Ke každému fotovoltaickému zdroji může být udělena pouze jedna licence. Jediným, kdo by za tohoto stavu mohl mít zájem na nabytí vlastnického práva k fotovoltaickému zdroji je společnost FAIPON s.r.o., která jako jediný reálný zájemce o fotovoltaický zdroj může cenu majetku dlužníka tlačit dále dolů. Počínáním dlužníka a společnosti FAIPON s.r.o. mohlo dojít, za předpokladu, že převod licence bude Energetickým regulačním úřadem shledán jako platný, ke znehodnocení majetku dlužníka a tím k poškození jeho věřitelů. Pokud bude převod licence shledán jako neplatný, dlužník se o toto znehodnocení alespoň pokusil. Insolvenčnímu soudu není zřejmé, z čeho dlužník dovozoval, že převod licence zajistí zachování provozu jeho podniku a tím plné zachování jeho hodnoty a KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 umožní dlužníkovi zpeněžit majetek výhodněji a pobírat výnosy. Jediným výnosem dlužníka může být údajné protiplnění poskytované společností FAIPON s.r.o., jeho výši dlužník nesdělil a nijak jej nedoložil. Dlužník se převedením licence připravil o výrazné příjmy z podpory obnovitelných zdrojů. Dlužník ve svém vyjádření k předchozímu návrhu na vydání předběžného opatření uváděl důvody, pro něž není možné převod licence označit za neúčinný právní úkon. Otázku účinnosti právního úkonu dlužníka je možno hodnotit pouze v rámci řízení o odpůrčí žalobě. Insolvenční soud se v tuto chvíli otázkou neúčinnosti nebude podrobně zabývat.

Z doposud známých skutečností nelze vyloučit, že v případě žádosti dlužníka o zrušení jeho licence a převedení licence na žalovanou společnost FAIPON s.r.o. a s tím spojeného přesměrování podpory obnovitelných zdrojů došlo patrně k porušení omezení dispozičních oprávnění daných § 111 IZ; především s ohledem na rozsah změny využití majetku dlužníka a zastavení příjmů dlužníka. Jinými slovy nelze vyloučit, že tento úkon bude hodnocen jako neúčinný právní úkon, ať již pro rozpor s § 111 IZ či § 235 a násl. IZ. Pak by došlo také na aplikaci § 237 odst. 1 a 2 IZ, kdy by žalovaná společnost mohla být zavázána k úhradě částky uplatněné žalobcem v řízení o odpůrčí žalobě.

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen zákon o obnovitelných zdrojích ), podpora elektřiny se uskutečňuje formou zelených bonusů na elektřinu nebo výkupních cen.

Podle § 8 odst. 2 zákona o obnovitelných zdrojích právo zvolit podporu elektřiny formou výkupních cen má pouze výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody, a to ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 10 MW včetně a ostatní výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 100 kW včetně. V ostatních případech, včetně elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem do 100 kW společně z obnovitelných zdrojů a neobnovitelných zdrojů, má výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů právo pouze na podporu elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů má právo, pokud je to v souladu s výše uvedeným, změnit formu podpory elektřiny podle odstavce 1 pouze k 1. lednu pro daný kalendářní rok.

Podle § 10 odst. 2 zákona o obnovitelných zdrojích povinně vykupující je povinen vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, vyrobenou ve výrobně elektřiny nacházející se na jeho vymezeném území za podmínek podle § 11 a 12. Povinně vykupující nese odpovědnost za odchylku v předávacím místě výrobny elektřiny podle jiného právního předpisu.

Podle § 7 odst. 3 zákona o obnovitelných zdrojích právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen podpora elektřiny ) podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu elektřiny, který vyrábí elektřinu z podporovaných zdrojů. U výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje trvá právo na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem ve znění účinném ke dni uvedení výrobny do provozu. Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu stanoví prováděcí právní předpis. KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6

V souladu s § 8 zákona o obnovitelných zdrojích je s výrobou elektřiny v rámci provozu fotovoltaického zdroje vlastněného dlužníkem spojeno právo na podporu v podobě výkupních cen. Podporu v podobě výkupních cen vyplácí v souladu s § 10 odst. 2 zákona o obnovitelných zdrojích povinně vykupující, kterým je společnost ČEZ Prodej s.r.o. V souladu s § 7 odst. 3 zákona o obnovitelných zdrojích má nárok na tuto podporu držitel licence na výrobu elektřiny. V případě, že by došlo ke změně rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo by byla vyslovena neúčinnost právního úkonu dlužníka, byla by tato společnost povinna vydat přijaté plnění do majetkové podstaty dlužníka. V dosavadním jednání subjektů ovládajících společnost FAIPON s.r.o. a další společnosti tvořící s dlužníkem koncern C.M.B. se objevily snahy o převedení majetků mimo dispozice dlužníků na subjekty tvořící s dlužníkem koncern; zde soud odkazuje na výše uvedené skutečnosti vyplývající z úřední činnosti soudu. Soud má proto důvodné pochybnosti, že by vyplacená podpora zůstala v dispozici společnosti FAIPON s.r.o. a následně bylo zajištěno její vydání do majetkové podstaty dlužníka. Obdobnými úvahami se řídil také odvolací soud, když potvrzoval rozhodnutí podepsaného soudu o předběžných opatřeních a ustanovení předběžných správců vydaných v rámci insolvenčních řízení na majetek dlužníků tvořících koncern C.M.B. Například v rozhodnutí ze dne 24. 5. 2016 č.j. 1 VSOL 223/2016-A-81 vydaném ve věci sp.zn. KSBR 28 INS 27141/2015 odvolací soud mimo jiné uvedl: V insolvenčním řízení dlužníků, u nichž ke dni zahájení řízení probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vklad vlastnického práva k nemovitostem, a to na základě převodů majetku těchto dlužníků na třetí osoby, tj. dlužníků APATIT a.s. a Matake Invest s.r.o. bylo již pravomocně rozhodnuto o jejich úpadku (usnesením č. j. KSBR 28 INS 27004/2015-A-27 ze dne 23. 11. 2015 a usnesením č. j. KSBR 28 INS 27136/2015-A-28 ze dne 23. 11. 2015), proti kterým tito dlužníci nepodali odvolání. V insolvenčním řízení dalšího dlužníka DESPERADOS s.r.o. (vedeném pod sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015) dosud nebylo o insolvenčním návrhu rozhodnuto, dlužník ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu však uvedl, že jeho majetková situace je nejistá a sám není schopen s jistotou říci, zda se nachází v úpadku či nikoliv, tedy existenci svého úpadku připustil. Shora vyjmenovaní dlužníci činili úkony směřující k převodu nemovitostí bezprostředně před podáním insolvenčního návrhu, případně v den podání insolvenčního návrhu, přičemž si museli být vědomi toho, že se nachází v úpadku či jim úpadek hrozí. Nelze přitom pominout, že jejich nemovitosti byly převáděny na jiné členy koncernu, vůči kterým není vedeno insolvenční řízení. Je proto zřejmé, že řídící osoba koncernu byla vedena snahou převést majetek ze společností, které jsou v úpadku nebo jim úpadek hrozí, na společnosti, které se v úpadku nenachází, přičemž v důsledku zmenšení majetku, z něhož by mohli být uspokojeni věřitelé těchto dlužníků, by došlo k porušení zásady insolvenčního řízení podle ustanovení § 5a) IZ. Lze tak uzavřít, že v dané věci nelze vyloučit snahu dlužníka, stejně jako u jiných členů jeho koncernové skupiny, vyvést ještě před rozhodnutím o podaném insolvenčním návrhu majetek na jiné členy koncernové skupiny, čímž by uspokojení věřitelů dlužníka bylo minimálně ztíženo. Odvolací soud se proto ztotožňuje s názorem soudu prvního stupně, že v této věci je nutno v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu věřitelů předběžným opatřením zabránit změnám v rozsahu majetku dlužníka, k nimž by v neprospěch věřitelů mohlo dojít do doby, než nastanou účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, tedy ustanovit předběžného správce a omezit dlužníka v nakládání s jeho majetkem pouze se souhlasem tohoto správce. Přitom pro KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 dlužníka toto předběžné opatření neznamená nepřiměřený zásah do jeho práva disponovat se svým majetkem. .

Žalobce se domáhal vydání zákazu pro spol. ČEZ Prodej s.r.o. vyplácet žalované závazky vyplývající z právního titulu, kterým je smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů uzavřená mezi ČEZ Prodej, s.r.o., a společností FAIPON s.r.o., které jsou již splatné nebo budou v budoucnu postupně vznikat. Takovým zákazem by však podepsaný soud fakticky uložil spol. ČEZ Prodej s.r.o. porušovat uzavřenou smlouvu o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, což by mohlo následně vést k odpovědnosti spol. ČEZ Prodej s.r.o. za příp. škodu vzniklou žalované; pokud by žalobce nebyl s podanou odpůrčí žalobou úspěšný. Naproti tomu složení částek k úhradě závazků spol. ČEZ Prodej s.r.o. vyplývající z právního titulu, kterým je smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů uzavřená mezi ČEZ Prodej, s.r.o., a společností FAIPON s.r.o. do soudní úschovy je právní úpravou akceptovaný způsob plnění závazku, ať již podle předchozí právní úpravy (§ 568 zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník) nebo podle aktuální právní úpravy (§ 1953 zák.č. 89/2012 Sb.). Podepsaný soud, s ohledem na uvedené, vydal předběžné opatření v podobě uvedené ve výroku II.. Takto koncipované předběžné opatření koresponduje s § 76 odst. 1 písm. c) o.s.ř., které demonstrativním způsobem vymezuje formy předběžného opatření. Výrok byl podepsaným soudem formulován tak, aby nebylo žádných pochyb o úmyslu soudu zajistit takový způsob plnění dotčených závazků spol. ČEZ Prodej s.r.o., který nepovede k porušení povinností ze strany spol. ČEZ Prodej s.r.o. a současně zajistí výkon rozhodnutí při úspěchu podané odpůrčí žaloby.

Vydané předběžné opatření je časově omezeno do doby právní moci konečného rozhodnutí o podané odpůrčí žalobě. Uložené omezení má zajišťovat možné plnění, které je touto odpůrčí žalobou vymáháno. S vědomím, že vydané omezení je, byť legitimním, ale přece jen zásahem do práv žalované a že omezení cestou předběžného opatření mají být pokud možno minimálního rozsahu, nařídil podepsaný soud na 8. 2. 2017 předběžné projednání podané odpůrčí žaloby, aby co nejdříve, v rámci svých časových a dalších možností, mohl přistoupit k projednání a rozhodnutí ve věci.

Jak je již uvedeno výše, dožádáním ze strany předběžného insolvenčního správce u společnosti ČEZ Prodej s.r.o. bylo zjištěno, že za období od ledna 2013 do prosince 2015 bylo ze strany této společnosti vyplaceno dlužníkovi celkem 104.675.655,02 Kč. Tato částka však nebyla na účtech dlužníka doposud dohledána. Podepsanému soudu je z jeho úřední činnosti známo, že osoby jednající za dlužníky z koncernu C.M.B. s insolvenčním správcem nespolupracují a neposkytují mu právní úpravou požadovanou součinnost. Jedním z důsledků takového přístupu je i nevědomost soudu a insolvenčního správce o osudu částky 104.675.655,02 Kč vyvedené z dispozice dlužníka ENERGOSUN, a.s.. Následky zjevně protiprávního jednání ze strany osob jednajících za členy koncernu C.M.B. nelze bez dalšího přenášet na věřitele tím, že by soud ohrozil případný výkon rozhodnutí v této incidenční žalobě vedené v rámci insolvenčního řízení na majetek jednoho ze členů koncernu C.M.B. Jinými slovy řečeno, porušení povinností uložených osobám jednajícím za členy koncernu C.M.B. V rámci probíhajících insolvenčních řízení jim nesmí přinést výhodu na úkor věřitelů, kteří mají legitimní zájem a očekávání, že jejich pohledávky budou poměrně uspokojeny z majetku dlužníka, kterým jsou i příjmy plynoucí z provozu fotovoltaického zdroje. Dlužník i žalovaná společnost FAIPON s.r.o. jsou ovládány stejnými osobami a jsou členy jednoho KSBR 28 INS 27141/2015-C1-6 koncernu. Je možné mít za to, že osoby ovládající žalovanou spol. FAIPON s.r.o. mají k dispozici dostatek volných peněžních prostředků k zajištění provozu fotovoltaického zdroje. Není důvodné se domnívat, že celá částka 104.675.655,02 Kč byla již spotřebována k zajištění provozu fotovoltaického zdroje. Vydané předběžné opatření provoz fotovoltaického zdroje proto neohrozí.

Soudní poplatek nebyl žalobci vyměřen, jelikož se jedná o osobu, která je podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. o) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od povinnosti hradit soudní poplatek osvobozena.

Po u č en í :

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Žalobci, žalovanému, Krajskému státnímu zastupitelství v Brně, společnosti ČEZ Prodej s.r.o. a společnosti ENERGOSUN, a.s. bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou; těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou. (§ 75 IZ)

Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Brně dne 24. 11. 2016

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ivana Zajíčková, DiS.