28 ICm 70/2011
Číslo jednací: 28 ICm 70/2011_25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud V Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým, jako samosoudcem V právní věci žalobce JUDr. Miloslava Havleny, J.P.Koubka 81, 388 01, Blatná, insolvenčního správce dlužníka Václava Vlasatého, soukromého podnikatele IC:

48252531, Kestřany 82,397 01 Písek, proti žalovanému Davidu

Vlasatému, nar.

13.09.1983, Kestřany 82, 397 01, Písek, zastoupenému Mgr. Pavlem Jézlem, advokátem, Kostelní náměstí 16, Prachatice o určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka

II. takto:

Určuje se, že darovací smlouva z 12. 8. 2008 jejíchž vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, pod číslem jednacím V-3966/2008 s právními účinky vkladu 13. 8. 2008, jejímž předmětem byl převod objektu bydlení č. p. 82 v Kestřanech na stavební parcele č. 94 v Katastrálním území Staré Kestřany, stavební parcely č. 94 v Katastrálním území Staré Kestřany a pozemkové parcely č. 1184/2 v Katastrálním území Staré Kestřany je vůči žalobci neúčinná.

Určuje se, že smlouva o zřízení věcného břemene z 12. 8. 2008, jejíchž vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, pod číslem jednacím V-3966/2008 s právními účinky vkladu dne 13. 8. 2008, jejímž předmětem bylo zřízení věcného břemene užívání domu č. popisné 82 v Kestřanech s příslušenstvím včetně užívání pozemků ve prospěch oprávněných Václava Vlasatého, rč: 580114/0444 a Aleny Vlasaté rč: 626024/0877, je vůči žalobci neúčinná.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 3 110,40 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalovaný je dále povinen zaplatit na úhradu soudního poplatku 1 000,-Kč a to na účet Krajského soudu v Ceských Budějovicích rovněž do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu 12. 1. 2011 domáhá se žalobce vůči žalovanému určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka učiněných v neprospěch jeho věřitelů. Žalobce v tomto návrhu uvádí, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, č. j. KSCB 28 INS 5077/2010 ze dne 25. 5. 2010 byl prohlášen konkurz na dlužníka Václava Vlasatého, rč: 580114/0444, soukromého podnikatele, IČ: 48252531. Dlužník byl společně se svojí manželkou Alenou Vlasatou vlastníkem objektu bydlení č. p. 82 v Kestřanech na stavební parcele č. 94 v Katastrálním území Staré Kestřeny, dále stavební parcely č. 94 v Katastrálním území Staré Kestřany a pozemkové parcely č. 1184/2 v Katastrálním území Staré Kestřany. Dne 12. 8. 2008 uzavřel dlužník a jeho manželka darovací smlouvu se žalovaným, kterou převedli shora uvedené nemovitosti do vlastnictví žalovaného. Vklad této smlouvy do katastru nemovitostí byl povolen 16. 9. 2008 s právními účinky vkladu ke dni 13. 8. 2008. Touto darovací smlouvou bylo současně zřízeno věcné břemeno práva užívání domu č. p. 82 v Kestřanech s příslušenstvím, včetně užívání pozemků ve prospěch dlužníka a jeho manželky Aleny Vlasaté. Do insolvenčního řízení přihlásilo své pohledávky 14 věřitelů s celkovou výší pohledávek 3 381728,68 Kč. Za současného stavu majetkové podstaty lze předpokládat pouze nepatrné uspokojení pohledávek věřitelů. Dlužník již v době převodu nebyl schopen splácet své závazky, například vůči věřiteli č. 8 a č. 9 uvedeným v insolvenčním spise. Lze tedy konstatovat, že již před převodem nemovitostí zde existovala úpadková situace dlužníka. Insolvenční správce má tak za to, že převod nemovitostí darovací smlouvou na osobu blízkou je právním úkonem bez přiměřeného plnění, dle ust. § 240 IZ, popřípadě úmyslně zkracujícím právním úkonem dle ust. § 242 IZ.

Žalovaný ve svém vyjádření z 25. 2. 2011 kpodanému návrhu uvedl, že dlužník Václav Vlasatý nebyl v době uzavření předmětné darovací smlouvy v úpadku. Naopak dle informací, které má k dispozici žalovaný z účetnictví dlužníka Václava Vlasatého vyplývá naopak, že v době uzavření dotčené darovací smlouvy vykázal dlužník zisk více než 177 000,-Kč. Je tedy zřejmé, že pokud dlužník měl finanční prostředky na plnění svých závazků, nemohl se nacházet v úpadku ve formě platební neschopnosti. Navíc dlužník v roce 2008 pořizoval novou technologii, respektive rozšiřoval významně vozový park, což by nečinil v situaci kdyby měl jakékoliv finanční či jiné problémy. I z tohoto důvodu proto žalovaný neměl žádných pochyb o tom, že převod zmiňovaných nemovitostí je zcela normálním a regulérním právním úkonem nevyvolaný jak uvádí žalobce snahou dlužníka utéct s majetkem před údajně hrozící exekucí. Důvody pro převod nemovitostní byly více dva. J ednat v celé rodině přecházely nemovitosti vždy z otce na syna, tak jak tomu bylo i v případě dlužníka Václava Vlasatého i žalovaného. Druhým důvodem pak byl důvod naprosto logický, a to důsledek již žalovaným v minulosti vynaložených finančních prostředků na rekonstrukci, opravu a údržbu těchto nemovitostí. Vzhledem ke skutečnosti, že rodiče žalovaného navíc poskytli jeho sestře Haně Sborníkové finanční prostředky na vyřešení její bytové otázky, došlo z hlediska rodiny Vlasatých kvypořádání i mezi sourozenci, tj. žalovaným a paní Sborníkovou-sestrou žalovaného. V žádném případě tedy dlužník s matkou žalovaného neměli žádný úmysl krátit uspokojení věřitelů jejichž pohledávky navíc dlužník v roce 2008, jakož iv době předchozí hradil. Z tohoto důvodu žalovaný navrhl zamítnutí podané žaloby.

V posuzované věci soud konstatoval, že k návrhu samotného dlužníka Václava Vlastého-Autodoprava, soukromého podnikatele, IČ: 48252531, byl na základě usnesení podepsaného soudu č. j. KSCB 28 INS 5077/2010-A7 ze dne 25. 5. 2010 zjištěn úpadek tohoto dlužníka a současně na jeho majetek prohlášen konkurz.

Dle § 235 odst. 1 a 2 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů, nebo zvýhodňuje některé věřitelé na úkor jiných. Neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen odpůrčí žaloba). Dle § 239 odst. 3 IZ, insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. V posuzované věci soud tak konstatoval, že insolvenční správce předmětnou odpůrčí žalobu podal včas.

Podle § 240 odst. 1, 2 a 3 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bez úplatně, nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižní než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Právním úkonem bez přiměřeného proti plnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké, nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporoval byl-li činěn v posledních třech letech před zahájením insolvenčního řízení, ve prospěch osoby dlužníku blízké, nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern a nebo v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Soud dále z darovací smlouvy z 12. 8. 2008 zjistil, že touto smlouvou dlužník Václav Vlasatý daroval svému synovi Davidu Vlasatému-žalovanému nemovitosti uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Současně bylo zřízeno ve prospěch dárců Václava a Aleny Vlasatých věcné břemeno doživotního užívání těchto nemovitostí. Tyto skutečnosti jsou mezi účastníky nesporně.

Insolvenční řízení bylo zahájeno 12. 5. 2010 tak jak vyplývá z příslušného usnesení podepsaného soudu č. j. KSCB 28 INS 5077/2010-A4. Za situace kdy kuzavření darovací smlouvy-právního úkonu došlo mezi dlužníkem a jeho synem, tudíž osobou dlužníku blízkou je nutné konstatovat, že i z hlediska lhůty vyplývající z ust. § 240 odst. 3 IZ, uplatnil insolvenční správce svůj nárok včas.

Za daného skutkového stavu bylo dále nutné zabývat se otázkou, zda předmětný právní úkon-uzavření darovací smlouvy byl učiněn v době, kdy dlužník byl již v úpadku (viz. definice vyplývající z ustanovení § 3 IZ). Bylo tak věcí žalobce, aby prokázal, že v době uzavření smlouvy měl dlužník již více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30-ti dnů po lhůtě splatnosti, které současně nebyl schopen splnit.

K prokázání této skutečnosti předložil insolvenční správce soudu vyjádření Finančního úřadu v Písku ze 6. 6. 2011, vyjádření České správy sociálního zabezpečení pracoviště České Budějovice z 30. 5. 2011, vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR-územní pracoviště v Písku z 13. 6. 2011 a vyjádření společnosti Milan Král s.r.o., České Budějovice z 30. 5.

2011. Ze všech těchto vyjádření vyplývá, že všichni tito věřitelé k datu uzavření darovací smlouvy, tj. k datu 12. 8. 2008 měli vůči dlužníku Václavu Vlasatému splatné pohledávky po dobu delší 30-ti dnů po lhůtě splatnosti. K těmto vyjádřením věřitelů dlužníka žalovaný i jeho právní zástupce při jednání konaném dne 28. 6. 2011 uvedli, že jsou srozuměni stím, že dlužník Václav Vlasatý byl ke dni uzavření darovací smlouvy v úpadku a současně v tomto smyslu nenavrhli žádné doplnění dokazování.

Za daného skutkového stavu soud konstatoval, že insolvenční správce, jako žalobce, jak bylo již výše uvedeno, uplatnil svůj nárok včas, mezi účastníky je nesporně, že darovací smlouva jejíž neúčinnosti se domáhá insolvenční správce byla uzavřena ve prospěch osoby dlužníku blízké, tj. ve prospěch jeho syna a současně bylo prokázáno, že tak bylo učiněno v době, kdy dlužník byl již v úpadku ve smyslu § 3 IZ. Za daného skutkového stavu rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Náklady řízení představuje pouze cestovné insolvenčního správce včetně DPH ve výši 3 110,40 Kč (cestovné Blatná, České Budějovice zpět, ke dvěma jednáním, ujeto celkem 480 km osobním automobilem Škoda Octavia SPZ 2 C0 4509, spotřeba 5, 45 litrů nafty na 100 km při ceně 30,80 kč na litr, při sazbě 5, 40 Kč na jeden kilometr a výši 20% DPH).

Současně žalovanémuvbylo uloženo zaplatit na úhradu soudního poplatku 1 000,-Kč na účet Krajského soudu v Ceských Budějovicích, když žalobce v souladu se zákonem č. 549/ 1991 Sb. byl od placení soudních poplatků osvobozen.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Nebude-li dobrovolně splněna povinnost splněna tímto rozhodnutím lze navrhnout sodní výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 28. 6.2011

J UDr. Miroslav Veselý samosoudce