28 ICm 4409/2014
Číslo jednací: 28 ICm 4409/2014-29 KSBR 28 INS 8767/2012-C1-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem v právní věci žalobkyně: JUDr. Miloslava Horská, Velkopavlovická 25, Brno, insolvenční správce dlužníka Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO 641 39 417, bytem Pod nemocnicí 582/31, Brno proti

žalované: Renata anonymizovano , nar. 2. 10. 1971, bytem Pod nemocnicí 582/31, Brno o žalobě na vypořádání zaniklého společného jmění manželů

takto:

I. Řízení se zastavuje, pokud jde o movité věci označené v petitu žaloby žalobce ze dne 11. 12. 2014 pod číslem 2):

movitý majetek, a to: a) kuchyň -mikrovlnná trouba 2 roky Kč 1.600,--kombinovaná lednice 5 let Kč 17.000,--varná konvice 5 let Kč 1.300,--pressovar 3 roky Kč 1.800,--myčka 10 let Kč 17.000,--pračka 11 let Kč 13.000,- KSBR 28 INS 8767/2012-C1-6

b) pokoj č. 1 -sedačka 18 let Kč 60.000,--stolek 15 let Kč 10.000,--DVD přehrávač 10 let Kč 8.000,-

c) pokoj č. 2 -DVD přehrávač 6 let Kč 1.000,--postel 13 let

d) pokoj č. 4 jedná se o dětský pokoj dcery, stáří vybavení je cca 13 let, základní vybavení, a to: -postel -skříň -psací stůl.

II. Do výlučného vlastnictví dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , připadá: a) nemovitosti na LV č. 4275, obec Brno a k. ú. Bohunice-bytová jednotka 4+1 o celkové ploše 81,4 m2 -bytová jednotka č. 582/3-v budově Bohunice, č. p. 582, LV č. 4154, bytový dům na parcele č. 2559 (LV 10001) -id. 814/11607 spoluvlastnický podíl na společných částech domu č. p. 582, post. na p. č. 2559 pozn. Na nemovitosti váznou zástavní práva: -soudcovské pro MSSZ Brno, sp. zn. 66E-83/2011-12 ze dne 13. 6. 2011, v PM 27. 7. 2011, pro Kč 76.369,--exekutorské pro T-Mobile Czech Republic a. s., sp. zn. 124 EX-12586/2011-16 ze dne 13. 9. 2011, v PM 26. 9. 2011, pro Kč 13.734,70 s přísl. -exekutorské pro T-Mobile Czech Republic a. s., sp. zn. 124 EX-12587/2011-15 ze dne 11. 10. 2011, v PM 24. 10. 2011, pro Kč 10.903,-s přísl. -soudcovské pro CCRB a. s., sp. zn. 27E-187/2011-10 ze dne 24. 1. 2012, v PM 29. 2. 2012, pro Kč 223.187,49 s přísl. -Exekutorské pro Pojišťovna České spořitelny, a. s., sp. zn. 129EX-9456/2011-8 ze dne 4. 1. 2012, pro Kč 40.000,-s přísl. a dále exekuční příkazy k prodeji: -Exekutorský úřad Zlín, sp. zn. 77 Ex-866/2011 ze dne 28. 3. 2011, Z-10907/2011- 702 -Exekutorský úřad Litoměřice, sp. zn. 124 EX-12586/2011-17 ze dne 13. 9. 2011, právní moc ke dni 26. 9. 2011, Z-32345/2011-702, Z-6598/2012-702 -Exekutorský úřad Litoměřice, sp. zn. 124 EX-12587/2011-16 ze dne 11. 10. 2011, právní moc ke dni 24. 10. 2011, Z-34572/2011-702, Z-2146/2012-702 -Exekutorský úřad Chrudim, sp. zn. 129 EX-9456/2011-7 ze dne 4. 1. 2012, Z- 472/2012-702. b) dlužník Miroslav anonymizovano , anonymizovano , je povinen uhradit dluhy-závazky řádně přihlášené a zjištěné v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 28 INS 8767/2012, a to: KSBR 28 INS 8767/2012-C1-6

Věřitel Výše přihlášené Zjištěná pohledávka č. 1: CCRB a. s., IČ: 24723576, Olivova 948/6, 110 00 Praha 1 369 252,31 Kč 369 252,31 Kč č. 2: Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47452820, nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice 42 187,00 Kč 42 187,00 Kč č. 3: O2 Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 8 721,79 Kč 8 721,79 Kč č. 4: OSPEN, s. r. o., IČ: 25262823, Hradecká 1383, 535 01 Přelouč 48 157,17 Kč 48 157,17 Kč č. 5: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 174 331,00 Kč 114 080,00 Kč č. 6: JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice 7 865,00 Kč 7 865,00 Kč č. 7: Český inkasní kapitál, a. s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1 81 516,95 Kč 81 516,95 Kč č. 8: Secapital S. á. R.L., reg. č.: B 108305, 2 Avenue Charles de Gaulle 2, L-1653, Lucembursko 14 444,39 Kč 14 444,39 Kč č. 10: Raiffeinsenbank a. s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 10 936,00 Kč 10 936,00 Kč č. 11: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 7 165,00 Kč 7 165,00 Kč č. 13: Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Křížová 5, 225 08 Praha 161 930,00 Kč 161 930,00 Kč č. 15: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 43 848,00 Kč 43 848,00 Kč č. 16: JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice 7 865,00 Kč 7 865,00 Kč č.17: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ:60197609, Vinohradská 1632/180, 13011Praha3 162 552,49 Kč 131 201,49 Kč celkem 1 140 772,10 Kč 1 049 170,10 Kč

III. Žalovaná Renata anonymizovano , nar. 2. 10. 1971, je povinna uhradit exekutorské zástavní právo pro Pojišťovnu České spořitelny, a. s., sp. zn. 023 EX-3247/2010-16 ze dne 23. 5. 2011, v PM 10. 6. 2011, pro Kč 493,-s přísl.-svědčí pouze proti Renatě anonymizovano , nar. 2. 10. 1971. KSBR 28 INS 8767/2012-C1-6

Nařízení exekuce: sp. zn. 77 EXE 2951/2010 ze dne 30. 11. 2010-svědčí pouze proti Renatě anonymizovano , nar. 2. 10. 1971, a dále závazky z exekuce sp. zn. 77 EXE 2951/2010.

IV. Na vyrovnání podílů přísluší žalované Renatě anonymizovano , nar. 2. 10. 1971, finanční vyrovnání ve výši 50 % částky utržené za prodej nemovitého majetku označeného ve výroku II. pod písmenem a), když tato pohledávka se považuje v souladu s § 275 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, za přihlášenou a bude uspokojena spolu s ostatními nezajištěnými pohledávkami.

V. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podaná žaloba a vyjádření účastníků

Dne 15. 12. 2014 bylo u podepsaného soudu zahájeno řízení o incidenční žalobě žalobkyně o vypořádání zaniklého společného jmění manželů dle ust. § 159 odst. 1 písm. c) zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ). Žalobkyně ve své žalobě uvedla, že byl na majetek dlužníka-manžela žalované prohlášen dne 11. 7. 2013 konkurs a v intencích ustanovení § 268 IZ prohlášením konkursu na majetek dlužníka zaniká společné jmění manželů (dále jen SJM). Dále uvedla, že manželé si za trvání manželství pořídili nemovitý i movitý majetek, v podrobnostech soud odkazuje na č.l. 1-3 soudního spisu. Vzhledem k tomu, že navrhovaná Dohoda ze strany insolvenční správkyně o vypořádání SJM nebyla ze strany žalované přijata, insolvenční správkyně přistoupila k podání této žaloby a navrhnula, aby do výlučného vlastnictví dlužníka-pana Miroslava anonymizovano připadly nemovitosti na LV 4275, obec Brno a k.ú. Bohunice-bytová jednotka 4+1 o celkové ploše 81,4 m a do výlu čného vlastnictví žalované-paní Renaty anonymizovano připadl movitý majetek uvedený na č.l. 3 soudního spisu.

K výzvě soudu se žalovaná nevyjádřila.

Jednání ve věci proběhlo u insolvenčního soudu dne 10. 6. 2015 za účasti žalobkyně a žalované.

Žalobkyně na jednání odkázala na svá písemná vyjádření a současně vzala část žaloby zpět, a to konkrétně movité věci uvedené pod bodem 2) v petitu žaloby ze dne 11. 12. 2014. Důvodem zpětvzetí je změna právní úpravy ohledně institutu SJM, kdy účinností nového občanského zákoníku není obvyklé vybavení rodinné domácnosti součástí SJM (§ 3038 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen NOZ).

Provedené důkazy

Dle ustanovení § 120 občanského soudního řádu odst. 3 (dále jen o.s.ř. ) vzal soud tvrzení účastníků o tom, že žalovaná uzavřela manželství s dlužníkem dne 7. 6. 1991, majetek, který je uveden v žalobním petitu, byl pořízen za trvání manželství a je součástí SJM, v průběhu trvání manželství nedošlo k zúžení SJM, dále, že nemovitost uvedená v žalobním KSBR 28 INS 8767/2012-C1-6 petitu je ve vlastnictví žalované a dlužníka v rámci SJM a že na majetek dlužníka by dne 11. 7. 2013 prohlášen konkurs, za nesporná.

Dále soud z listin, a to z výpisu z Katastru nemovitostí, si potvrdil, že předmětná nemovitost je součástí soupisu majetkové podstaty. Dále z upraveného seznamu pohledávek ze spisu sp.zn. KSBR 28 INS 8767/2012-B-6 vyplývá, že v řízení byly zjištěny pohledávky ve výši 1.109.000 Kč, z toho výše zajištěných činí 481.808,31 Kč. Také na jednání bylo účastníky prohlášeno za nesporné, že hodnota nemovitosti uvedená v petitu žaloby činí minimálně 2.200.000 Kč.

Na dotaz soudu k přednesení závěrečné řeči, žalobkyně uvedla, že trvá na podané žalobě a současně se vzdala práva na náhradu nákladů řízení. Žalovaná ničeho neuvedla.

Právní hodnocení

Podle § 5 IZ insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách: a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon. Podle § 159 IZ (1) incidenčními spory jsou: a) spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, b) spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5, c) spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela, d) spory na základě odpůrčí žaloby, e) spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem, f) spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo dražbu, g) spory o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se majetku nebo závazků dlužníka, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem, h) další spory, které zákon označí jako spory incidenční. Podle § 268 odst. 1 IZ prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela; byl-li vznik společného jmění dlužníka a jeho manžela vyhrazen ke dni zániku manželství, má prohlášení konkursu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manželství. Podle § 270 odst. 1 IZ prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo navrhnout jeho vypořádání u soudu. Dohody o vypořádání společného jmění manželů uzavřené dlužníkem po prohlášení konkursu jsou neplatné.

Podle § 273 odst. 1 IZ probíhá-li řízení o vypořádání společného jmění manželů, stává se insolvenční správce prohlášením konkursu účastníkem tohoto řízení místo dlužníka. Trvají-li účinky rozhodnutí o úpadku, nelze toto řízení skončit soudním smírem.

Podle § 275 odst. 1 IZ pohledávka manžela dlužníka vzniklá po prohlášení konkursu vypořádáním společného jmění manželů se považuje za přihlášenou pohledávku a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky. KSBR 28 INS 8767/2012-C1-6

Podle § 741 NOZ nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné, c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

Podle § 3038 NOZ věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestávají být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona součástí společného jmění.

Soud nejprve posuzoval, zda žalobu lze hodnotit jako včasnou. Žaloba na vypořádání zaniklého SJM bylo předána k poštovní přepravě dne 12. 12. 2014; účinky prohlášení konkursu u dlužníka nastaly dne 11. 7. 2013, tudíž nedošlo k zákonnému vypořádání SJM dle ust. § 741 NOZ a je třeba hodnotit žalobu jako včasnou. Současně soud učinil závěr o aktivní legitimaci žalobkyně, neboť prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění navrhnout soudu vypořádání SJM (viz ust. § 270 IZ).

Ve výroku I. tohoto rozhodnutí soud zastavil řízení, pokud jde o věci movité označené v petitu žalobce ze dne 11. 12. 2014 pod číslem 2), a to z důvodu účinnosti NOZ, kde je v ust. § 3038 napsáno, že účinností tohoto zákoníku věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestávají být součástí společného jmění. Proto soud návrhu insolvenční správkyně na částečné zpětvzetí žaloby vyhověl a v souladu s ust. § 3038 NOZ řízení v části zastavil.

Důvodem podání žaloby byla skutečnost, že žalovaná strana nesouhlasila s návrhem Dohody o vypořádání SJM ze strany žalobkyně-insolvenční správkyně.

Z listinných důkazů předložených soudu spolu se žalobou je zřejmé, že dle výpisu z katastru nemovitostí LV 4275 pro obec 582786 Brno, k.ú. 612006 Bohunice, byli ke dni prohlášení konkursu na majetek dlužníka spoluvlastníky bytové jednotky č. 582/3 manželé Miroslav a Renata anonymizovano , typ spoluvlastnictví-SJM. Současně na jednání žalovaná uvedla, že předmětnou nemovitost pořídila s dlužníkem za trvání manželství. Soud v zájmu zachování zásady rychlosti insolvenčního řízení (ust. § 5 IZ) určil, že do výlučného vlastnictví dlužníka připadají nemovitosti na LV č. 4275, obec Brno, k.ú. Bohunice, a to z důvodu snadnějšího a rychlejšího prodeje nemovitosti jako celku. Případné rozdělení majetku rovným dílem, tedy každému id. 1/2 majetku SJM, se soudu jeví jako zát ž insolvenčního řízení, neboť ě dané rozdělení by činilo tento majetek neprodejným. Současně v intencích ust. § 741 písm. b) NOZ a ust. § 275 IZ soud určil, že žalované přísluší finanční vyrovnání ve výši 50% částky utržené za prodej nemovitého majetku s tím že, právní nárok na finanční vyrovnání se považuje jako přihlášená pohledávka, která bude uspokojena v rámci insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že žalovaná návrhu insolvenční správkyně na rozdělení majetku tak, jak je uvedeno ve výroku č. II. tohoto rozhodnutí, na jednání ničeho nenamítala, soud zcela návrhu žalobkyně vyhověl.

Dále soud uložil ve výroku č. III. žalované, aby uhradila své závazky, a to z titulu nařízených exekucí. Jedná se o výlučné závazky žalované, které byly žalovanou uznány, proto soud uvedenou povinnost žalované uložil. KSBR 28 INS 8767/2012-C1-6

Náklady řízení

Ve výroku V. tohoto rozhodnutí pak soud rozhodoval o náhradě nákladů řízení.

Řízení o žalobě bylo zahájeno podáním žaloby doručené soudu dne 15. 12. 2014. Na řízení o této žalobě se tedy užije zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ) v účinném znění.

Podle § 142 odst. 1) o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

O nákladech tohoto řízení podepsaný insolvenční soud rozhodl podle § 142 o.s.ř. Ustanovení IZ totiž upravují otázku nákladů incidenčního sporu, pouze pokud jde o náklady hrazené insolvenčním správcem. Žalující strana měla v tomto řízení plný úspěch, proto jí insolvenční soud mohl přiznat náklady řízení. Žalující strana se však práva na náhradu nákladů vzdala, proto jí soud náhradu nepřiznal. Zcela neúspěšné žalované straně nebylo možné úhradu nákladů přiznat.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozsudek se považuje za doručený okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Žalobkyni a žalované bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou (§ 75 IZ); těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou.

Nebude-li dobrovolně splněna povinnost uložená v tomto rozsudku, lze požádat o její soudní výkon nebo exekuci.

Krajský soud v Brně dne 10. června 2015

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ivana Ševčíková