28 ICm 3197/2012
Číslo jednací: 28 ICm 3197/2012-20 KSBR 28 INS 13840/2012-C1-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem v právní věci

žalobce: Ab 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, reg. č. 34186049, Strawinskylaan 933WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, právně zast. Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem, Blatného 1885/36, 616 00 Brno, proti

žalovanému a): Mgr. Robert Foll, MBA, IČ 163 05 540, Šumavská 31, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužníka Karel anonymizovano , anonymizovano , Chládkova 2020/6B, 616 00 Brno, žalovanému b): Karel anonymizovano , anonymizovano , Chládkova 2020/6B, 616 00 Brno, o žalobě o pravost a výši přihlášené pohledávky

takto: I. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-12 ze dne 11. 4. 2016 o zastavení řízení se zrušuje.

II. Soud vyzývá žalovaného a) a žalovaného b), aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložili podepsanému soudu vyjádření k žalobě žalobce ze dne 31. 10. 2012, která je zveřejněna v insolvenčním rejstříku jako dokument č.j. KSBR 28 INS 13840/2012-C1-1 a která je současně připojena k této výzvě, a doložili listinné důkazy, jichž se k prokázání svých tvrzení dovolávají.

Odůvodnění:

Dne 31. 10. 2012 byla nadepsanému soudu doručena incidenční žaloba z téhož dne, kterou se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem pohledávku v celkové výši 246.078,59 Kč. KSBR 28 INS 13840/2012-C1-7

Usnesením zdejšího soudu č.j.-9 ze dne 2. 3. 2016 byl žalobce vyzván k uhrazení soudního poplatku za podanou žalobu ve výši 5.000 Kč. Jelikož soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen soud usnesením ze dne 11. 4. 2016, č.j. 28 ICm 3197/2012-12, řízení zastavil z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

Proti usnesení o zastavení řízení podal žalobce odvolání doručené soudu dne 28. 4. 2016 a současně dne 29. 4. 2016 uhradil dodatečně soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (záznam o složení založen na č.l. 18 spisu).

Podle § 7 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 210a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208), nebo rozhodnutí vydané podle části šesté může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Podle § 9 odst. 7 zákona č. 549/191 Sb. o soudních poplatcích, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Protože žalobce dodatečně do doby, než usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci zaplatil soudní poplatek a současně podal včasné odvolání proti usnesení o zastavení řízení, insolvenční soud usnesení, kterým insolvenční řízení zastavil, výrokem I. tohoto usnesení zrušil podle § 210a o.s.ř.

Podle § 114a odst. 1 o.s.ř. nebylo-li rozhodnuto podle § 114 odst. 2, připraví předseda senátu jednání tak, aby bylo možné věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání.

Podle § 114a odst. 2 písm. a) o.s.ř. za tím účelem předseda senátu žalovaného, popřípadě ostatní účastníky, kteří nepodali návrh na zahájení řízení, vyzve, aby se ve věci písemně vyjádřili a aby soudu předložili listinné důkazy, jichž se dovolávají, ledaže se takový postup jeví s ohledem na povahu věci neúčelným.

Jelikož v řízení o podané žalobě bude nadále pokračováno, insolvenční soud vyzval výrokem II. tohoto usnesení oba žalované, aby v soudem stanovené lhůtě předložili soudu svá vyjádření k podané žalobě a současně, aby předložili důkazy, jichž se k prokázání svých tvrzení budou dovolávat. KSBR 28 INS 13840/2012-C1-7

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Žalobci a žalovaným bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou (§ 75 IZ); těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou.

Proti výroku II. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

Krajský soud v Brně dne 12. 5. 2016

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ivana Ševčíková