28 ICm 2947/2011
Jednací číslo: 28 ICm 2947/2011-72 KSBR 28 INS 14622/2010-C18-14

Us nes e ní

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Světlanou Tkadlecovou ve věci žalobce: Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Jamborova 924, Tišnov, zastoupený advokátem Mgr. Michaelem Mannem, Orlí 36, Brno, proti žalovanému: Mgr. Romana Andělová, Roubalova 13, Brno, insolvenční správce dlužníka Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, Brno, Komárov, Mariánské náměstí 617/1, IČO: 263 04 708,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 28 ICm 2947/2011-65, ze dne 4. 12. 2013, se mění tak, že se řízení nezastavuje. O d ů vo d ně n í:

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. 28 ICm 2947/2011-65, ze dne 4. 12. 2013, bylo řízení zastaveno s odůvodněním, že žalobce nezaplatil soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč. Usnesení bylo žalobci doručeno 5. 12. 2013. Včas podaným odvoláním (odvolání bylo podáno 18. 12. 2013), se žalobce proti uvedenému usnesení odvolal s odůvodněním, že soudní poplatek byl zaplacen.

Podle § 210a zák.č. 99/1963 Sb., unesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208), nebo rozhodnutí vydané podle části šesté může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví

Ze záznamu účtárny zdejšího soudu vyplývá, že žalobce soudní poplatek ve lhůtě pro odvolání zaplatil, včas podané odvolání bylo shledáno důvodným, proto bylo podle § 210a zák.č. 99/1963 Sb., rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o uče n í :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 28. 1. 2014 Mgr. Světlana Tkadlecová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana