28 ICm 2579/2011
Číslo jednací: 28 ICm 2579/2011-41

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v právní věci žalobce Mgr. Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Jihozápadní I 984/7, 141 00, Praha 4, zast.: JUDr. Petrem Hostašem, advokátem, se sídlem Na Struze 7, 110 00, Praha 1, proti žalovanému JUDr. Ing. Miroslavu Kořenářovi, Radniční 133/1, 370 01, České Budějovice, insolvenčnímu správci dlu anonymizovano KIMOS-Lesy s.r.o., IČ 25010191, se sídlem V Tůních 1356, Praha, o určení pořadí žalobcem přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení ve výši 15.162.448,-Kč, takto: I. Žaloba, v níž se žalobce domáhá určení vůči žalovanému, že jím přihlášená pohle anonymizovano do insolvenčního řízení vedeného vůči dlužníkovi KIMOS-lesy s.r.o., IČ 25010191, se sídlem V Tůních 1356, Praha, ve výši 15.162.448,-Kč je pohledávkou zajištěnou, ve smyslu insolvenčního zákona se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení 12.342,-Kč, a to na účet Mgr. Martina Kol anonymizovano , advokáta, se sídlem 373 71, Rudolfov, Pod Zámkem 477/18, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou z 29.9.2011 (tentýž den doručena soudu) domáhá se žalobce vůči žalovanému určení pořadí přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení vedeného vůči dlužníkovi KIMOS-lesy s.r.o., IČ 25010191, ve výši 15.162.448,-Kč s tím, že tato pohle anonymizovano je ve smyslu insolvenčního řízení zajištěná. Svůj návrh odůvodňuje tím, že zajištění vyplývá z usnesení o zřízení soudcovských zástavních práv na nemovitostech dlu anonymizovano . S ohledem na ust. § 338 b odst. 2 o.s.ř. je v takovémto případě rozhodující stav v době zahájení řízení. Žalobce v tomto případě anonymizovano na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, č.j. 20 CDO 108/2005, kde se uvádí, ž anonymizovano vzniku soudcovského zástavního práva je den, kdy došel soudu návrh na jeho zřízení. Dle názoru žalobce tato situace platí i pro insolvenční řízení. Žalovaný ve svém vyjádření z 21.1.2013 k podané žalobě uvedl, že skutečně při přezkumném jednání 26.7.2011 popřel pořadí výše uvedené pohledávky s tím, že dle názoru insolvenčního správce se jedná o pohledávku nevykonatelnou a nezajištěnou, jelikož zajištění -soudcovské zástavní právo nevzniklo před zahájením insolvenčního řízení, tj. přede dnem 4.3.2012, když předmětná usnesení Okresních soudů nebyla vydána nebo do doby zahájení insolvenčního řízení nenabyla právní moci. V takovémto případě je nutné vycházet z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 30.11.2011, č.j. KSPH 39 INS 4718/2009, 29 NSČR 16/2011-P8-23, kde se mimo jiné uvádí, že nabylo-li rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, náležejících do majetkové podstaty dlu anonymizovano právní moci poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, stává se právo věřitele na uspokojení z takového zajištění neúčinným od prohlášení konkurzu na majetek dlu anonymizovano . Za této situace navrhl žalovaný zamítnutí podané žaloby. V posuzované věci soud nejdříve z insolvenčního spisu zn. KSCB 26 INS 3588/2011 zjistil, že žalobce včas v rámci insolvenčního řízení uplatnil svoji pohledávku v celkové výši 15.162.448,-Kč s tím, že označil tuto pohledávku jako zajištěnou. Při přezkumném jednání konaném dne 26.7.2011 insolvenční správce přihlášku žalobce P14 co do právního důvodu i výše uznal, avšak popřel pořadí této pohledávky, když v tomto případě popřel právo na uplatnění práva ze zajištění této pohledávky. Žalobce se předmětného přezkumného jednání neúčastnil. Insolvenční správce žalobce o popření pořadí jeho přihlášené pohledávky vyrozuměl s náležitým poučením o možnosti domáhat se určení svého práva. Toto vyrozumění bylo podáno na poštu 15.9.2011 a žalobce tak svůj nárok uplatnil včas v zákonem stanovené lhůtě. Tyto skutečnosti jsou mezi účastníky nesporné. K otázce případné aktivní legitimace k podání předmětné incidenční žaloby s ohledem na vykonatelnost či na vykonatelnost přihlášené pohledávky soud uvádí, že v případě sporu o pořadí této pohledávky za situace, že pohle anonymizovano je co do právního důvodu i výše nesporná, je tato o anonymizovano právně irelevantní. Soud v tomto případě souhlasí s názorem žalovaného, že je jako insolvenční správce oprávněn u přihlášené pohledávky posoudit, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou. Na základě tohoto posouzení pak pohledávku zařazuje do seznamu přihlášených pohledávek. Rozhodující je potom výsledek přezkumného jednání bez ohledu na to, zda byla pohle anonymizovano přihlášená jako vykonatelná či nevykonatelná. Insolvenční správce tak předmětnou pohledávku posoudil jako nevykonatelnou, jelikož z žalobcem předložené dokumentace nezjistil, zda byl předmětný rozhodčí nález skutečně doručen dlužníku a zda je tedy vykonatelný. Soud se však s ohledem na ust. § 198 odst. 3 IZ touto otázkou nezabýval, když ze zákona vyplývá, že o anonymizovano vykonatelnosti není důvodem k zamítnutí žaloby s ohledem na případný nedostatek aktivní legitimace žalobce. Nelze v tomto případě s anonymizovano na ust. § 199 IZ vycházet z nutnosti prokázání důvodů popření ze strany insolenčního správce, když o anonymizovano zajištění ve vztahu k insolvenčnímu řízení nebyla a ani nemohla být řešena v původním řízení, ať již nalézacím či exekučním. Podstatné v tomto případě je tvrzení žalobce, učiněné při jednání, konaném dne 4.6.2013 v tom smyslu, že žádné z rozhodnutí soudu o nařízení exekuce výkonem soudcovského zástavního práva nenabylo právní moci ještě před zahájením insolvenčního řízení, tzn. před 4.3.2011. Zde je skutečné vyjít z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR tak, jak již bylo výše zmíněno v tom smyslu, že nenabylo-li rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech náležejících do majetkové podstaty dlu anonymizovano právní moci poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, stává se právo věřitele na uspokojení z takového zajištění neúčinným od prohlášení konkurzu na majetek dlu anonymizovano . S ohledem na skutečnost, že žalobce ani netvrdí existenci pravomocných rozhodnutí o zřízení soudcovského zástavního práva před zahájením insolvenčního řízení, soud se tedy tímto jeho právem na uspokojení ze zajištění již blíže dále nezabýval a nezkoumal a neprováděl anonymizovano ohledně jednotlivých exekučních titulů. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem soud podanou žalobu zamítl. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. s tím, že náklady řízení představují náklady za právní zastoupení advokátem ve výši 12.342,-Kč (odměna advokáta dle Vyhlášky č. 177/1996 Sb.-3x úkon právní služby v částce 3.100,-Kč, 3x režijní paušál ve výši 300,-Kč dle Vyhlášky č. 177/1996 Sb. a DPH ve výši 21 % v celkové výši 2.142,-Kč).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 4. června 2013

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce