28 ICm 1521/2011
Číslo jednací: 28 ICm 1521/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým, jako samosoudcem v právní věci žalobce Pavla Skaláka, Dražice 99, 391 31 Tábor,, zastoupeného JUDr. Ladislavem Novotným, advokátem, Tř. 9. května 1282, 391 31 Tábor, proti žalovanému Ing. Václavu Hadrabovi, bytem Čechova 448/8, Písek, insolvenčnímu správci dlužníka Ing. Josefa Suchopára, IČ: 73471127, Dražice 161, o vyloučení osobního automobilu ze soupisu majetkové podstaty, takto:

I. Osobní automobil Škoda Octavia Combi RZ 4C2 2980 rok výroby 2002, 1USEARXX11FM5 TMB, se vylučuje ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Ing. Josefa Suchopára, rč: 630827/0727, soukromého podnikatele IČ: 73471127, Dražice 161.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou ze 16. 6. 2001 domáhá se žalobce vůči žalovanému vyloučení osobního automobilu Škoda Octavia z majetkové podstaty dlužníka. Ve svém návrhu uvádí,že insolvenční správce mu písemně sdělil, že zahrnul do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ing. Josefa Suchopára osobní automobil Škoda Octavia Combi RZ 4C2 2980. Dle žalobce však tento osobní automobil byl do soupisu majetkové podstaty zahrnut neprávem, když je ve vlastnictví žalobce. Žalobce nabyl vlastnické právo k tomuto osobnímu automobilu na základě kupní smlouvy, kterou uzavřel jako kupující se společností KB INVEST CZ s.r.o., jako zprostředkovatelem, dne 30. 1. 2009. Kupní cena byla sjednána ve výši 195 000,-Kč. Žalobce použil k zaplacení celé kupní ceny dotčeného osobního automobilu peněžité prostředky, které získal na základě úvěrové smlouvy č. 092001177, kterou uzavřel se společností SANTANDER CONSUMER FINANCE a.s. 28. 1. 2009. Kupní cena za předmětný automobil byla celá zaplacená 30. 1. 2009 v hotovosti. Žalobce dále uvádí, že udělil Ing. Josefu Suchopárovi plnou moc k zápisu výše uvedeného vozidla do registru vozidel. Jako vlastník byl však do tzv. velkého technického průkazu na místo žalobce zapsán Ing. Suchopar aniž by k tomu byl kdy ze strany žalobce udělen souhlas. O této skutečnosti se žalobce dozvěděl až z dopisu žalovaného z 25. 5. 2011. Do této doby byl totiž velký technický průkaz uložen u společnosti SANTANDER CONSUMER FINANCE a.s., která poskytla na koupi potřebný úvěr. To že předmětné vozidlo rovněž užíval Ing. Suchopar, žalobce vysvětluje tím, že Josef Suchopar je jeho švagrem a jemu on současně toto vozidlo pronajal.

Žalovaný ve svém vyjádření z 5. 2. 2012 k podané žalobě uvedl, že důvodem k zápisu vozidla do majetkové podstaty dlužníka je skutečnost, že na dlužníka je toto vozidlo evidováno v evidenci vozidel. Vozidlo bylo rovněž zahrnuto do soupisu majetku při exekucích prováděných na dlužníka. Tuto skutečnosti si tak žalobce zavinil sám svým laxním přístupem. Žalovaný tedy uvádí, že je na zvážení soudu, aby posoudil skutečnosti uváděné žalobcem.

V posuzované věci soud zjistil, že žalobce dne 30. 1. 2009 uzavřel kupní smlouvu týkající se předmětného vozidla se společnosti KB INVEST CZ s.r.o., IČ 26870649. Tato společnost zde vystupuje jako zprostředkovatel předmětné koupě, kdy kupujícím je žalobce. Kupní prodejní cena byla sjednána ve výši 195 000,-Kč. Soud současně z úvěrové smlouvy z 28. 1. 2009 uzavřené mezi společnosti SANTANDER CONSUMER FINANCE a.s. a žalobcem zjistil, že tentýž den si žalobce vzal úvěr na koupi předmětného vozidla v celkové výši 195 000,-Kč. Na tuto částku také společnost KB INVSEST CZ s.r.o. vystavila dne 30. 1. 2009 daňový doklad č. BF 080170.

Předmětné důkazy soud hodnotil ve vzájemné souvislosti a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Žalobce předmětný automobil řádně nabyl na základě smlouvy z 30. 1. 2009. Věrohodnost tohoto důkazu je podložena tím, že dva dny před uzavřením této kupní smlouvy si žalobce skutečně bere úvěr ve výši ceny předmětného vozidla s tím, že účel poskytnutých finančních prostředků je skutečně zaplacení kupní ceny. Je rovněž nepochybné, že tato kupní cena byla uhrazena. Na úhradu kupní ceny byl rovněž také vystaven řádný daňový doklad. Skutečnost, že nedošlo k přepisu předmětného vozidla v evidenci vozidel, je pouze administrativní záležitostí a nesvědčí o existenci samotného vlastnického práva k předmětnému vozidlu.

Vzhledem k těmto skutečnostem rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. a podle § 150 o.s.ř. s tím, že žalobce sám zavinil nutnost vyvolání tohoto excindačního sporu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 24. 2. 2012

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce