28 Cdo 969/2005
Datum rozhodnutí: 26.10.2005
Dotčené předpisy: § 239 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 969/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce F. K., proti žalované D. H., zastoupené advokátkou, o určení vlastnictví k nemovitostem a o určení neplatnosti převodních smluv, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp.zn. 4 C 934/97, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 12. 2004, č. j. 16 Co 446/2000-197, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením výše označeným zrušil ve výroku I. rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 26. 4. 2000, č. j. 4 C 934/97-170, a poté, co v řízení před soudem prvního stupně neúspěšný žalobce vzal žalobu zpět (podání doručeno 29. 11. 2004), řízení zastavil. Výrokem II. pak zavázal žalobce k náhradě nákladů řízení žalovanému, jak protistraně vznikly před soudy obou stupňů, v částce 102.725,- Kč.

Žalobce podal ve lhůtě dovolání právě proti nákladovému výroku odvolacího soudu ad II. Navrhl, aby dovolací soud napadený výrok zrušil a sám rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před nižšími instancemi.

Žalovaná žádala ve vyjádření k dovolání, aby toto bylo odmítnuto.

Dovolatel nevzal v úvahu, že dovolání, jako mimořádný opravný prostředek, je zásadně přípustné jen proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé a kromě toho jen ve výjimečných, zákonem taxativně vymezených případech. Ustanovení § 239 o. s. ř., obsahující výčet nemeritorních usnesení, proti nimž se připouští dovolání, mezi těmito usneseními neuvádí výrok o nákladech řízení, jenž je vůči výroku o meritu věci akcesorický (srov. též Rc 9/1994, 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČR).

Dovolací soud proto žalobcovo dovolání jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Přes požadavek strany žalované jí dovolací soud nepřiznal náhradu nákladů řízení za vyjádření k dovolání. Nepřípustnost dovolání žalobce je totiž natolik flagrantní, že učiněný úkon právní služby nebylo důvodu považovat za potřebný k účelnému bránění práva (§ 142 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. října 2005

JUDr. Ludvik David, CSc., v. r.

předseda senátu