28 Cdo 946/2007
Datum rozhodnutí: 19.05.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 946/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Z. d. V. L., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a 2) Pozemkovému fondu ČR, zastoupenému advokátkou, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 11 C 21/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 10. 2006, č. j. 15 Co 436/2004-221, takto:


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Ve shora označené právní věci vzal dovolatel své dovolání došlé soudu prvního stupně dne 12. 1. 2007, zpět podáním došlým Nejvyššímu soudu ČR dne 30. 4. 2007.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., § 151 odst. 1 o. s. ř. za použití § 243c odst. 1 o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. května 2007


JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.


předseda senátu