28 Cdo 911/2011
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.

28 Cdo 911/2011

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause ve věci žalobce P.P., proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, a Ministerstvu vnitra , se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, 2) V.C. soudci Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 2, 3) L.P. , státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze, se sídlem v Praze 5, nám. 14. října 9, 4) D.H. , státní zástupkyni Městského státního zastupitelství v Praze, se sídlem v Praze 5, nám. 14. října 9, 5) T.Z., státní zástupkyni Obvodního státního zastupitelství v Praze 6, se sídlem v Praze 6, Čkalova 18, a 6) J.H. , zaměstnanci Policie České republiky, Praha 6, Arabská 16, o zaplacení 2,000.000,- Kč s příslušenstvím , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 231/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2010, č. j. 29 Co 597/2009-81, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal dovolání proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 1. dubna 2009, č. j. 27 C 231/2007-62, jímž byla podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (o. s. ř.) pro vady odmítnuta žaloba ze dne 9. 7. 2007, doručená soudu dne 10. 8. 2007.

Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).

Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Poté, co Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 12. srpna 2010, č. j. 27 C 231/2007-85, zamítl návrh žalobce, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů, usnesením ze dne 29. listopadu 2010, č. j. 27 C 231/2007-88, vyzval žalobce, aby si ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, případně aby jím zvolený advokát soudu sdělil, že se s žalobcem podaným dovoláním ztotožňuje; současně jej poučil o tom, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 17. ledna 2011.

Doručené výzvě žalobce nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalovaným, kteří by jinak měli na náhradu nákladů dovolacího řízení zásadně právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. dubna 2011

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu