28 Cdo 897/2011
Datum rozhodnutí: 20.07.2011
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 897/2011

O P R A V N É U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem o dovolání dovolatelek: a) E. Z. K., b) M. W., c) M. Z. W., a d) K. R. R., zastoupených Mgr. Markem Urbišem, 747 05 Opava, Partyzánská 18, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 9. 9. 2010, sp. zn. 56 Co 385/2010, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 12 C 95/2007 (žalobců Eryky Zigridy Klecové, Malgorzaty Wardach, Malgorzaty Zuzanny Wlazlo a Krystyny Reginy Rapacz, zastoupených Mgr. Markem Urbišem, advokátem, proti žalovaným: 1) Ing. J. V., 2) České republice Pozemkovému fondu ČR, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a a 3) J. Š., o určení vlastnictví k nemovitostem, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 28 Cdo 897/2011-197 opravuje s e v označení účastníků tak, že příjmení žalobkyně sub a) správně zní K. a jméno žalobkyně sub c) je správně M. .

Odůvodnění

V písemném vyhotovení shora uvedené usnesení byla žalobkyně sub a) označena jako E. Z. K. a žalobkyně sub c) jako M. Z. W. .
Přitom podle obsahu procesního spisu Okresního soudu v Opavě sp. zn. 12 C 95/2007 je zřejmé, že příjmení prvé žalobkyně (sub a) zní správně K. a jméno žalobkyně sub c) zní M. .
Podle § 164, věty první občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.
V daném případě shora uvedené chybné označení příjmení a jména účastnic představuje chybu v psaní, která je odstranitelná postupem podle citovaného ustanovení § 164 o.s.řž., jež je použitelné (§ 243c odst. 1 o.s.ř.) i pro dovolací řízení. Dovolací soud proto za použití citovaného usnesení přistoupil k vydání tohoto opravného usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. července 2011
JUDr. Josef Rakovský
předseda senátu