28 Cdo 893/2006
Datum rozhodnutí: 13.03.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 893/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Františka Ištvánka o dovolání dovolatelů: 1) Ing. J. W., 2) Ing. J. U., 3) E. T., 4) J. W., (jejímiž právními nástupci se v průběhu řízení stali Ing. J. W., J. W., K. W. a Z. W.), 5) M. W., (jejímiž právními nástupci se v průběhu řízení stali J. W. a M. S.), 6) M. S., 7) J. W., 8) M. W., 9) L. W., zastoupených u J. W. a M. S. JUDr. J. K., advokátkou, a u ostatních uvedených dovolatelů JUDr. a PhDr. O. Ch., advokátem, a dále také dovolatelé S. K., a.s., zastoupených JUDr. D. V., advokátkou, proti rozsudku Městského soudu v Praze z 12.5.2000, sp. zn. 12 Co 730/99, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 13 C 123/99 (žalobců: Ing. J. W., Ing. J. U., E. T., J. W., M. W., M. S., J. W., M. W. a L. W., zastoupených u M. S. JUDr. J. K., advokátkou, a u ostatních žalobců JUDr. a PhDr. O. Ch., advokátem, proti žalovaným: a) Č.K.D. P. H., a.s., zastoupené JUDr. D. V., advokátkou, b) S. K., a.s., zastoupeným JUDr. D. V., advokátkou, a c) Ing. P. D., správci konkurzní podstaty úpadce Č.K.D. D. s., a.s., zastoupenému JUDr. J. P., o uzavření dohody o vydání věcí), takto:


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.


O d ů v o d n ě n í :


O žalobě, podané v této právní věci u soudu 31.3.1992, bylo posléze rozhodnuto rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 z 24.6.1999, čj. 13 C 123/99-355.


O odvolání žalobců a žalovaných S. K., a.s., a Ing. P. D., správce konkurzní podstaty úpadce Č.K.D. D. s., a.s., bylo rozhodnuto rozsudkem Městského soudu v Praze z 12.5.2000, sp. zn. 12 Co 730/99.


Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu podali dovolání dne 11.7.2000 žalované S. K., a.s., zastoupené JUDr. D. V., advokátkou, a dne 7.7.2000 žalobci Ing. J. W., Ing. J. U., E. T., J. W., M. W., M. S., J. W., M. W. a L. W., zastoupení JUDr. J. K., advokátkou.


Tato uvedená dovolání byla vzata v celém rozsahu zpět ze strany žalobců: a) podáním (sepsaným advokátem) z 2.3.2005 (došlým Obvodnímu soudu pro Prahu 5 dne 4.3.2005) ze strany právních nástupců zemřelé J. W. Ing. J. W., J. W., K. W. a Z. W., b) podáním (sepsaným advokátkou) z 25.3.2005 (došlým Obvodnímu soudu pro Prahu 5 dne 29.3.2005) ze strany žalobců M. S. a J. W. (právního nástupce zemřelé žalobkyně M. W.), c) podáním (sepsaným advokátem) z 29.3.2005 (došlým Obvodnímu soud pro Prahu 5 dne 1.4.2005) ze strany žalobců J. W., M. W., L. W., Ing. J. U., E. T. a Ing. J. W.


Ze strany žalovaných S. T., a.s., P. 5, bylo dovolání vzato v celém rozsahu zpět podáním (sepsaným advokátkou) ze dne 14.4.2005 (došlým Obvodnímu soudu pro Prahu 5 dne 15.4.2005).


Podle ustanovení § 243b odst. 5, věta druhá, občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví .


Podle tohoto ustanovení postupoval dovolací soud i v daném případě a dovolací řízení o dovoláních žalobců i žalovaných strojíren zastavil.


Žádný z účastníků řízení nemá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 13. března 2007


JUDr. Josef R a k o v s k ý, v. r.


předseda senátu