28 Cdo 873/2008
Datum rozhodnutí: 18.12.2008
Dotčené předpisy:
28 Cdo 873/2008

O P R A V N É U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobců a) Z. K., b) Mgr. M. K., a c) J. K., zastoupených advokátem, proti žalovanému K. s. p. v likvidaci, zastoupenému likvidátorem, o vydání pozemků, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 9 C 331/92, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2007, č. j. 31 Co 447/2007-721, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 2008, č. j. 28 Cdo 873/2008-740 opravuje se tak, že správně zní:

I. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 1istopadu 2007, č. j. 31 Co 447/2007-721, se v části výroku, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 27. června 2007, č. j. 9 C 331/92-697, o zamítnutí žaloby na vydání ideální poloviny pozemků č. 2258, č. 2259, č. 2102, č. 876, v katastrálním území L., zrušuje.

II. V tomto rozsahu se zrušuje i rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 27. června 2007, č. j. 9 C 331/92-697.

O d ů v o d n ě n í :

Shora citovaným rozsudkem bylo rozhodnuto o zrušení části výroku rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2007, č. j. 31 Co 447/2007-721. Přitom z obsahu spisu je patrno, že předmětem řízení nebylo určení vlastnictví k pozemku č. 579 a č. 884, jenž nebyl předmětem žaloby. Na upozornění soudu prvního stupně proto dovolací soud nyní za použití § 163 o. s. ř. opravil výrok tak, jak je shora uvedeno.

Ostatních částí výroku rozsudku dovolacího soudu se tato oprava nedotýká.

Proti tomuto opravnému usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2008

JUDr. Josef R a k o v s k ý

předseda senátu