28 Cdo 866/2005
Datum rozhodnutí: 26.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 866/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobkyně A. V., zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) O. H., zastoupené advokátem, 2) L. K., o vydání věci, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 6 C 43/98, o námitce podjatosti soudkyně Okresního soudu ve Vsetíně JUDr. Naděždy Janáčkové, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 2. 2005, č. j. 8 NC 5/2005-217, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Ve věci návrhu žalobkyně na vyloučení z projednávání věci soudkyně Okresního soudu ve Vsetíně JUDr. N. J. pro podjatost bylo Krajským soudem v Ostravě ve shora označeném usnesení rozhodnuto tak, že soudkyně z projednávání a rozhodnutí věci není vyloučena.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně osobně dovolání.

Výčet rozhodnutí v průběhu řízení, proti nimž je dovolání přípustné, podává ustanovení § 239 občanského soudního řádu. Mezi těmito rozhodnutími (tzv. nemeritorními usneseními) odvolacího soudu není uvedeno usnesení, kterým odvolací soud rozhodl o návrhu účastníka na vyloučení soudce z věci.

Nejvyšší soud se proto již nezabýval dalšími podmínkami dovolání (absence povinného zastoupení advokátem) a dovolání žalobkyně jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm.c/ občanského soudního řádu).

Žalovaným nevznikly v řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. října 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu