28 Cdo 857/2011
Datum rozhodnutí: 08.06.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 857/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci navrhovatelky D. K., v dovolacím řízení právně nezastoupené, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 115 Nc 126/2010, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 9. 2010, č. j. 56 Co 376/2010-55, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě shora označeným bylo ve výroku I. potvrzeno usnesení Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově ze dne 8. 6. 2010, č. j. 115 Nc 126/2010-25, kterým bylo ve výroku I. pro neodstraněné vady odmítnuto podání navrhovatelky doručené soudu dne 13. 5. 2010. Odvolacím soudem bylo rovněž stanoveno, že navrhovatelce se právo na náhradu nákladů odvolacího řízení nepřiznává (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání, které bylo naprosto nesrozumitelné. Při podání dovolání navíc nebyla zastoupena advokátem či notářem , jak ukládá ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. platí, že jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož při podání dovolání nebyla navrhovatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 24. 11. 2010, č. j. 115 Nc 126/2010-65, doručeným jí dne 30. 11. 2010, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě 8 dnů od doručení tohoto usnesení k tomu ovšem nedošlo.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka v posuzované věci i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranila nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, který je nutnou zákonem stanovenou podmínkou pro podání dovolání, Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Z dosavadního průběhu dovolacího řízení nelze identifikovat žádné náklady, které by snad měly být někomu k náhradě přisouzeny.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 8. června 2011
JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.
předseda senátu