28 Cdo 837/2002
Datum rozhodnutí: 12.06.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 837/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Blanky Moudré v právní věci žalobkyně D. L., zastoupené advokátem, proti žalovanému R. L., zastoupenému advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Praze - západ pod sp. zn. 5 C 130/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001, č.j. 25 Co 403/2001-53, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vzhledem k tomu, že dovolací soud neshledal v posuzovaném případě dovolání přípustným podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ občanského soudního řádu (ve znění zákona č. 30/2000 Sb., jímž byla s účinností ke dni 1.1.2001 provedena jeho novela), neboť rozhodnutí odvolacího soudu nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam, jak to má na zřeteli ustanovení § 237 odst. 3 občanského soudního řádu, bylo dovolání odmítnuto (§ 243b odst. 5, věta první, a § 218 písm. c/ o.s.ř.). S přihlédnutím k ustanovení § 243c odst. 2 o.s.ř. neobsahuje toto usnesení odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 12. června 2002

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu