28 Cdo 812/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
28 Cdo 812/2011


U S N E S E N Í


Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2011, č. j. 28 Cdo 812/2011-360, se v označení účastníků řízení uvedených v záhlaví usnesení opravuje tak, že správně zní:

žalobkyně: M. D., zastoupena JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem v Praze 5, Kořenského 15,

proti žalovanému: Bytový podnik Prahy 1 státní podnik v likvidaci , se sídlem Praha 1, Jindřišská 5, zastoupen JUDr. Tomášem Holasem, advokátem v Praze 1, Pařížská 28,

za vedlejšího účastenství na straně žalované: 1) Bytové družstvo Malá Strana U Petržílků , se sídlem Malostranské nám. 1/272, Praha 1 a 2) Městská část Praha 1 , se sídlem Vodičkova 18, Praha 1, zastoupená JUDr. Drahomírem Šachtou, advokátem v Praze 5, Radlická 28;

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2011, č. j. 28 Cdo 812-2011-360, se ve výroku ad. III. opravuje tak, že správně zní:

III. Vedlejšímu účastníkovi na straně žalované 2), tj. Městské části Praha 1, se vrací zaplacený soudní poplatek za dovolání ve výši 5.000,- Kč, a to prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 28 Cdo 812/2011 bylo dne 15. 3. 2011 vydáno usnesení, které obsahovalo nepřesné označení účastníků řízení a tím i nesprávný výrok ad. III, kterým bylo rozhodnuto o vrácení soudního poplatku. Dne 19. 5. 2011 byla soudu doručena žádost, podaná Městskou částí Praha 1 o opravu uvedených nepřesností. S ohledem na tyto skutečnosti byla provedena oprava jak označení účastníků v záhlaví usnesení, tak i výroku III. předmětného usnesení Nejvyššího soudu tak, jak je uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2011

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.
předseda senátu