28 Cdo 798/2002
Datum rozhodnutí: 29.08.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 798/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl o dovolání Ing. P. N., zast. advokátem, podaném proti rozsudku Krajského soudu ze dne 12. ledna 2000, sp. zn. 26 Co 584/98 (v právní věci žalobce Ing. P. N., zast. advokátem, proti žalovaným 1) J. K., zast advokátkou, 2) M. Ch. a 3) M. Ch., o vyklizení části nemovitosti a části pozemku vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 5 C 648/94), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Praha-západ rozsudkem ze dne 7. května 1998 pod č.j. 5 C 648/94-92 seznal žalované povinnými vyklidit a vyklizené žalobci předat sporné nemovitosti do 15 dnů po zajištění náhradního bytu.

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. ledna 2000 pod č.j. 26 Co 584/98-114 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. K návrhu žalobce odvolací soud připustil do tohoto rozsudku dovolání. Za otázku zásadního právního významu je považováno, zda užívání nemovitosti bez právního důvodu, byť v dobré víře, může požívat stejné ochrany jako užívání na základě nájemní smlouvy.

Navrhovatel podal včas proti tomuto rozsudku dovolání, které posléze, podáním ze dne 15. 7. 2002, došlým Nejvyššímu soudu 24. 7. 2002, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací vycházel při posuzování úkonů dovolatele z ustanovení části dvanácté, hlavy 1, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních předpisů. Proto se dále uvádějí ustanovení občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Vzhledem ke zpětvzetí dovolání ze strany žalobce nezbylo Nejvyššímu soudu ČR jako soudu dovolacímu (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavit.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, věty první, když nebyly dány podklady umožňující úvahu o míře zavinění zastavení předmětného řízení na straně účastníků ve smyslu ustanovení § 147 odst. 2 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 29. srpna 2002

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v.r.

předseda senátu