28 Cdo 750/2003
Datum rozhodnutí: 26.06.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 750/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobců A) F. Z., B) Ing. D. H. proti žalovaným 1) Ing. S. M., 2) arch. C. M., 3) E. K., 4) Ing. I. T., 5) Ing. J. V. T., 6) V. H., 7) MUDr. J. M., o respektování povinností, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. Nc 1301/2002, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2002, č. j. 15 Co 380/2002-11, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2002, č. j. 15 Co 380/2002-11, bylo k odvolání žalobců potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 12. 7. 2002, č. j. Nc 1301/2002-4, o odmítnutí návrhu žalobců na zahájení řízení. Odvolací soud přisvědčil závěru soudu prvního stupně, že žalobci, přes výzvu soudu s upozorněním na následky jejího nesplnění, neodstranili vady svého žalobního podání (§ 43 odst. 1, 2 o. s. ř.).

Proti usnesení odvolacího soudu podali oba žalobci dovolání.

Soud prvního stupně v rámci postupu podle § 241b o. s. ř. upozornil mj. žalobce, že v dovolacím řízení musí být zastoupeni advokátem. V opakovaném usnesení ze dne 3. 3. 2003 tak učinil i s upozorněním na následek nesplnění pokynu, spočívající v zastavení dovolacího řízení. Žalobcům bylo usnesení doručeno dne 12. 3. 2003, ti však v soudem stanovené lhůtě dvou měsíců nezmocnili advokáta ke svému zastoupení a nedostatek povinného zastoupení neodstranili (zaslali pouze soudu prvního stupně dne 15. 3. 2003 další vyhotovení žaloby).

Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241 odst. 1, § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Žalovaným nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. června 2003

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu