28 Cdo 750/2002
Datum rozhodnutí: 14.05.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. e) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 3 písm. e) předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 750/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Josefa Rakovského, o dovolání B. R., zastoupené advokátkou proti rozsudku Městského soudu v Praze z 26.9.2000, sp.zn. 51 Co 363/2001, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 23 C 99/2000 (žalobkyně Městské části P., zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) B. R., zastoupené JUDr. Z. P., a 2) J. R., o vyklizení bytu), takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

V posuzovaném případě dovolací soud neshledal dovolání přípustným podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ občanského soudního řádu (ve znění zákona č. 30/2000 Sb., jímž byla s účinností ke dni 1.1.2001 provedena jeho novela), neboť rozhodnutí odvolacího soudu, kterým byl potvrzen v pořadí první rozsudek soudu prvního stupně, nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam (jak má na zřeteli ustanovení § 237 odst. 3 občanského soudního řádu). Dovolání bylo proto podle ustanovení § 243b odst. 5, věta první a § 218 písm. c/ občanského soudního řádu odmítnuto. S přihlédnutím k ustanovení § 243c odst. 2 občanského soudního řádu není třeba usnesení o odmítnutí dovolání odůvodňovat.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy úspěšná žalobkyně, jíž vzniklo právo na jejich plnou náhradu, žádné náklady v této fázi řízení podle obsahu spisu nevynaložila (ustanovení § 146 odst. 3 a § 151 odst. 1 o.s.ř. za použití ustanovení § 224 odst. 1 a § 243 odst. 4, věty první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 14. května 2002

JUDr. Milan P o k o r n ý , CSc., v.r.

předseda senátu