28 Cdo 717/2004
Datum rozhodnutí: 28.04.2005
Dotčené předpisy: § 239 odst. 2 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb., § 92 odst. 1 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 717/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání P. f. Č. r., zast. advokátkou, podaném proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. ledna 2004, sp. zn. 9 Co 1/2004 (v právní věci žalobce J. M., zast. advokátem, proti žalovanému A. B., s.r.o., zast. advokátkou, a žalovanému P. f. Č. r., zast. advokátkou, o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 7 C 588/93), takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23.1. 2004, č.j. 9 Co 1/2004-276 bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Lounech ze dne 27.11. 2003, č.j. 7 C 588/93-257, kterým se připouští podle § 92 odst. 1 o.s.ř., aby do řízení na návrh žalobce přistoupil druhý žalovaný, (který až do té doby v řízení vystupoval jako vedlejší účastník na straně žalovaného).

Proti tomuto usnesení podal vedlejší účastník na straně žalovaného dovolání. Podle dovolatele soudy chybně pominuly otázku jeho pasivní legitimace. Dovolatel měl a má právní zájem na výsledku sporu a naprosto splňoval podmínky vedlejšího účastenství dle § 93 odst. 1 o.s.ř. Dovolatel je vlastníkem, respektive zástupcem vlastníka (státu) předmětu sporu, a nemůže tak podle jeho názoru čelit žalobě na vyklizení od nájemce sporných pozemků.

Dovolání bylo podáno prostřednictvím advokáta včas a je přípustné podle § 239 odst. 2 písm. b/ o.s.ř. Není však důvodné.

Smyslem přípustnosti dovolání proti usnesení o přistoupení dalšího účastníka do řízení je přezkum podmínek řízení zejména v tom směru, aby některému z účastníků nebylo odňato právo jednat před soudem; rubem tohoto požadavku je též účel, aby před soudem nevystupovala osoba k tomu procesně nezpůsobilá. Jde tedy o přezkoumání procesní stránky řízení, nikoli předjímání výsledku řízení po meritorní stránce. Zajištění možnosti účastníkovi uplatnit v řízení právní názor musí ustoupit i zásada hospodárnosti řízení; v posuzované věci navíc přistoupení dosavadního vedlejšího účastníka do řízení jako žalovaného nevyvolá potřebu dalšího dokazování.

Z uvedeného je zřejmé, že námitky dovolatele jsou bezpředmětné. K přistoupení nového účastníka na žalovanou stranu ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 o.s.ř. není třeba jeho souhlasu, a bez významu jsou i jeho případné hmotněprávní námitky proti tomuto procesnímu postupu, který je průmětem dispoziční zásady ovládající sporné řízení.

Dovolací soud proto uplatněné dovolání zamítl (§ 243b odst. 2 o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 o.s.ř. Dovolatel neměl v dovolacím řízení úspěch a ostatním účastníkům v souvislosti s řízením o dovolání žádné ze spisu zjistitelné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v. r.

předseda senátu