28 Cdo 709/2011
Datum rozhodnutí: 06.04.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.


28 Cdo 709/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce F. B. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 355.500,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 C 157/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2010, č. j. 19 Co 344/2010-56, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :


Podle § 243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), v usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 1. 7. 2010, č. j. 12 C 157/2009-40, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 12. 2010, č. j. 19 Co 344/2010-56, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, jehož přípustnost ani důvodnost blíže nespecifikoval.

Žalovaná se k dovolání nevyjádřila (nebylo jí doručováno).

Žalobce ve svém dovolání poukázal na právo mít právní pomoc a zastupování u soudu advokátem a fakt, že je nemajetný.

Úprava přípustnosti dovolání proti usnesení je obsažena v ustanoveních § 237 až § 239 o. s. ř. Přípustnost podle § 237 o. s. ř. dána být nemůže, neboť usnesení o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce není rozhodnutím ve věci samé. Přípustnost dovolání pak není založena ani ustanoveními § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., jelikož uvedené usnesení nelze podřadit žádnému z tam taxativně vyjmenovaných případů.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 241b odst. 2, části věty za středníkem, § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1, část věty první před středníkem, o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. dubna 2011

JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.
předseda senátu