28 Cdo 694/2002
Datum rozhodnutí: 22.05.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 694/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Milana Pokorného, CSc. v právní věci žalobce P. V., státní podnik, zastoupeného advokátem, proti žalované M. N., zastoupené advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu pro Prahu - západ pod sp. zn. 4 C 2/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6.11.2001, č.j. 24 Co 390/2001-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 28.3.2002, došlým Nejvyššímu soudu 29.3.2002, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v této věci postupoval podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění novely provedené zákonem č. 30/2000 Sb., účinné od 1.1.2001. Rozhodnutí soudu prvního stupně bylo totiž vydáno po účinnosti zmíněné novely v souladu s bodem 1 přechodných ustanovení novely, rovněž odvolací soud postupoval proto podle ustanovení bodu 15. těchže přechodných ustanovení. Pro dovolací soud platí stejný důsledek podle bodu 17 přechodných ustanovení. Proto v tomto rozhodnutí jsou nadále uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném od 1.1. 2001 (dále jen o.s.ř. ).

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 4, věty druhé o.s.ř.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2002

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu