28 Cdo 666/2013
Datum rozhodnutí: 16.07.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
28 Cdo 666/2013
U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce J. Š. , bytem B., Dělnická 1597/10, proti žalovanému P. O. , bytem M. M., K. 177, o žalobě na obnovu řízení vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, pod sp. zn. 12 C 330/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 8. 2012, č. j. 8 Co 548/2012-507, takto:

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví citovaným usnesením Krajský soud v Ostravě potvrdil usnesení Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, ze dne 16. 3. 2012, č. j. 12 C 330/2004-487, kterým byla zamítnuta žaloba na obnovu řízení proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, ze dne 16. 1. 2008, č. j. 12 C 330/2004-308, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2008, č. j. 8 Co 239/2008-365.
Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě podal žalobce aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem dovolání podle § 238 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. Uvedl, že usnesení odvolacího soudu mu bylo doručeno dne 15. 10. 2012. Dále tvrdil, že jednání před odvolacím soudem se neuskutečnilo a žádal, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) vzhledem k čl. II odst. 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 14. 8. 2012, věc přezkoumal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 a dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.
Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolací instance u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1 věta první, odst. 2 věta druhá o. s. ř.). Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení (§ 240 odst. 3 věta druhá o. s. ř.). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o. s. ř.).
Z obsahu spisu se podává, že dovoláním napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 8 Co 548/2012-507 obsahující správné poučení o tom, že dovolání proti němu je přípustné bylo žalobci doručeno dne 3. 10. 2012. Dovolání proti tomuto usnesení podal žalobce k poštovnímu doručení dne 11. 12. 2012, tedy po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1 o. s. ř., která v projednávané věci běžela ode dne 3. 10. 2012 (středa) a skončila dne 3. 12. 2012 (pondělí). Nejvyšší soud proto aniž by vyžadoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5 věta první a § 218a o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a skutečnosti, že žalovanému v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by měl právo, nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 16. července 2013
JUDr. Iva B r o ž o v á
předsedkyně senátu