28 Cdo 662/2011
Datum rozhodnutí: 06.04.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 236 o. s. ř.
28 Cdo 662/2011

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobkyně Ing. M. D., proti žalovaným 1 . Ing. P. Š. , a 2 . V. Š. , zastoupeným JUDr. Vladimírem Krčmou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Střelecká 437, o zaplacení 345.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 7 C 61/2010, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2010, č. j. 28 Co 637/2010-111, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 19. 10. 2010, č. j. 7 C 61/2010-95, zamítl návrh žalovaných, aby bylo řízení přerušeno podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř.


Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. 11. 2010, č. j. 28 Co 637/2010-111, odvoláních žalovaných odmítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, jež si sepsali sami. Z obsahu dovolání vyplývá, že jeho důvodnost dovozují z pochybení odvolacího soudu při aplikaci § 202 odst. 1 o. s. ř. vymezujícího usnesení, proti nimž není odvolání přípustné.

Žalobkyně se k dovolání nevyjádřila (nebylo jí doručováno).

V souladu s ustanovením § 236 o. s. ř. je dovoláním možno napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu pouze v případech, v nichž to zákon připouští. Jelikož napadené rozhodnutí týkající se přerušení řízení není rozhodnutím ve věci samé, a nepřichází tak v úvahu přípustnost dovolání dle § 237 odst. 1 o. s. ř., a současně napadené rozhodnutí nelze podřadit ani pod ustanovení občanského soudního řádu upravující přípustnost dovolání proti usnesením odvolacího soudu (srov. § 238 až § 239 o. s. ř.), není možné dospět k závěru, že by zákon dovolacímu soudu umožňoval toto rozhodnutí přezkoumávat.

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaných podle § 241b odst. 2, části věty za středníkem, § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1, část věty první před středníkem, o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. dubna 2011

JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.
předseda senátu