28 Cdo 626/2005
Datum rozhodnutí: 23.09.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 626/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce Bytového družstva H., zastoupeného advokátem, proti žalované D. M., zastoupené advokátkou, o zaplacení 260.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 118/2004, o dovolání žalované proti usnesení Obvodního soudu v Praze 1 ze dne 26. 6. 2003, č.j. 39 Ro 52/2003 15, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl výše označeným usnesením, že se odpor, podaný žalovanou proti platebnímu rozkazu ze dne 14. 6. 2003, pro opožděnost odmítá.

Proti tomuto usnesení soudu prvního stupně podala žalovaná, prostřednictvím své právní zástupkyně, ve lhůtě dovolání. Podání je výslovně titulováno jako dovolání a odkazuje se v něm, v souvislosti s vylíčením dovolacího důvodu, na § 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř. Na povaze podaného dovolání ničeho nemění, že bylo adresováno Vrchnímu soudu v Praze. O dovolání je oprávněn rozhodnout Nejvyšší soud České republiky.

Poněvadž dovoláním, pokud to zákon připouští, lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 a násl. ustanovení o.s.ř.), dovolací soud podané dovolání jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

Protistraně nevznikly v řízení žádné náklady.

Na okraj lze poznamenat, že podle dodatečného zjištění soudu prvního stupně (viz aktuální obsah spisu) převzala žalovaná platební rozkaz již 27. 5. 2003 a lhůta k podání odporu tedy marně uběhla dnem 11. 6. téhož roku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. září 2005

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu