28 Cdo 621/2011
Datum rozhodnutí: 06.04.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
28 Cdo 621/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobkyně L. D. , zastoupené JUDr. Andreou Bystrou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Ondříčkova 15, proti žalovanému Magistrátu hlavního města Prahy, odbor sociální péče a zdravotnictví , se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2, o zaplacení částky 100.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 101/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2010, č. j. 29 Co 53/2010-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 23. 9. 2009, č. j. 27 C 101/2009-11, zastavil řízení o žalobě, jíž se žalobkyně po žalovaném domáhala zaplacení částky 100.000,- Kč (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 4. 2010, č. j. 29 Co 53/2010-23, usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání (listina byla označena jako odvolání ) datované dne 5. 8. 2010, které vzala podáním ze dne 12. 1. 2011 v celém rozsahu zpět. Uvedené podání bylo označeno jako zpětvzetí žaloby , avšak z úředního záznamu na č. l. 43 spisu plyne, že žalobkyně měla v úmyslu vzít zpět dovolání.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. s tím, že žalovanému žádné náklady nevznikly. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 6. dubna 2011
JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., v. r.
předseda senátu