28 Cdo 615/2011
Datum rozhodnutí: 09.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 615/2011

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause ve věci žalobce Ing. F. N., proti žalované České republice (organizační složka neuvedena), o žalobě o porušování občanských práv a diskriminaci občanů ze strany soudů ČR a jejich pracovníků , vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 24 Nc 7702/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. října 2009, č. j. 31 Co 404/2009-74, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í : Žalobce podal dovolání proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 12. června 2009, č.j. 24 Nc 7702/2008-59, jímž bylo podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (o. s. ř.) pro vady odmítnuto podání žalobce ze dne 6. 4. 2008, doručené tamnímu soudu dne 7. 4. 2008; současně odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).

Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 13. dubna 2010, č.j. 24 Nc 7702/2008-110, soud prvního stupně žalobce vyzval, aby odstranil vady podání, a současně jej upozornil, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem nebo notářem, jímž musí být dovolání sepsáno a podepsáno. K odstranění vad podání mu stanovil lhůtu patnácti dnů od doručení usnesení a poučil jej o procesních důsledcích, pokud stanovené pokyny nesplní. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 22. dubna 2010. Usnesením ze dne 1. prosince 2010, č.j. 24 Nc 7702/2008-173, soud prvního stupně žalobce znovu vyzval k témuž a opět jej řádně poučil o následcích nevyhovění této výzvě; usnesení bylo žalobci doručeno dne 15. prosince 2010.

Doručené výzvě žalobce nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalovaným, kteří by jinak měli na náhradu nákladů dovolacího řízení zásadně právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. března 2011

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., v. r.
předseda senátu