28 Cdo 599/2009
Datum rozhodnutí: 21.07.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 599/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobců a) A. H., a b) M. H., zastoupených advokátem, proti žalovanému P. f. ČR, o určení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu pozemků podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 270/2005, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.8.2008, č. j. 8 Co 267/2008 - 54, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst.2 o.s.ř.):


Dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.8.2008, č. j. 8 Co 267/2008 - 54, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 4.10.2007, č.j. 23 C 270/2005 - 33, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 29.2.2008, č.j. 23 C 270/2005 - 44 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 11. 2006, sp. zn. 28 Cdo 2259/2006, který byl uveřejněn pod č. 53 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2008, a v usnesení ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 28 Cdo 167/2007, ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 28 Cdo 209/2007, ze dne 19. 4. 2007, sp. zn. 28 Cdo 604/2007, ze dne 7. 6. 2007, sp. zn. 28 Cdo 1904/2007 a ze dne 10. 8. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2908/2007) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam.


Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobců - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst.5 věty první a § 218 písm.c) o.s.ř. odmítl.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. za použití § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o. s. ř. Dovolání žalobců bylo odmítnuto a žalovanému v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. července 2009


JUDr. Josef R a k o v s k ý, v. r.


předseda senátu