28 Cdo 5847/2016
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.28 Cdo 5847/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Miloše Póla a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce O. Ž. , P., zastoupeného JUDr. Petrem Medunou, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1044/23, proti žalované České republice Státnímu pozemkovému úřadu , se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, o nahrazení projevu vůle žalovaného s uzavřením smlouvy o převodu pozemku do vlastnictví žalobce , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10, pod sp. zn. 23 C 32/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2016, č. j. 35 Co 23/2016-117, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 24. 9. 2015, č. j. 23 C 32/2014, ve znění opravného usnesení ze dne 5. 11. 2015, č. j. 23 C 32/2014-88, a opravného usnesení ze dne 5. 9. 2016, č. j. 23 C 32/2014-124, vyhověl žalobě, když nahradil projev vůle žalovaného uzavřít s žalobcem smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 657/14, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu katastrální pracoviště Praha, na LV 16708, pro obec P. a katastrální území Z. (výrok I), zastavil řízení ohledně totožného požadavku ve vztahu k pozemkům p. č. 70/5 a p. č. 84/1 zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu katastrální pracoviště Praha, na LV 10002, pro obec P. a katastrální území K. (výrok II) a přerušil řízení v části, jíž se žalobce domáhal převodu pozemku p. č. 2847/1 v katastrálním území Z., až do pravomocného skončení řízení ve věci sp. zn. 5 C 102/2006, týkajícího se tohoto pozemku. Městský soud v Praze k odvolání žalované rozsudkem ze dne 28. června 2016, č. j. 35 Co 23/2016-117, uvedený rozsudek soudu prvního stupně ve vztahu k výroku I a III potvrdil.
Rozsudek odvolacího soudu napadla dovoláním žalovaná.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř) nejprve zkoumal, zda jsou ve věci splněny podmínky dovolacího řízení, bez jejichž splnění není možné přistoupit ke zkoumání přípustnosti dovolání resp. k jeho věcnému projednání.
Procesní předpis v případě dovolání coby mimořádného opravného prostředku stanoví jako jednu z podmínek dovolacího řízení povinné zastoupení dovolatele advokátem resp., v případě veřejnoprávní korporace, tedy i státu (jak je tomu i v dané věci), může jít kromě advokáta také o osobu (zaměstnance), která má oprávnění za tuto korporaci jednat a jež má současně právnické vzdělání. Toto vzdělání musí být do spisu doloženo; není-li právnické vzdělání osoby zastupující dovolatele doloženo, soud k předložení dokladu o dosažení právnického vysokoškolského vzdělání dovolatele vyzve, a to s poučením o důsledcích nesplnění této výzvy; absence dokladu o příslušném vzdělání je důvodem k zastavení dovolacího řízení dovolacím soudem.
Dovolatelka při podání dovolání, které za ni činil její zaměstnanec Mgr. M. K., nepředložila ani pověření tohoto zaměstnance k zastupování v dovolacím řízení ani doklad o dosažení vysokoškolského právnického vzdělání. Vzhledem k absenci povinného zastoupení Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 21. 11. 2016, č. j. 23 C 32/2014-138, vyzval žalovanou, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení odstranila nedostatek dovolacího řízení a doložila pověření k zastupování v dovolacím řízení a doklad o ukončeném právnickém vzdělání Mgr. M. K. Současně ji poučil o následcích nesplnění této podmínky řízení, kterým je zastavení dovolacího řízení Nejvyšším soudem. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 24. 11. 2016, aniž na ně jakkoli reagovala.
Jelikož povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 31. ledna 2017 Mgr. Miloš Pól předseda senátu