28 Cdo 5727/2016
Datum rozhodnutí: 07.06.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.28 Cdo 5727/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Petrem Krausem ve věci žalobců: a) R. M. , B., zastoupené Mgr. Milošem Procházkou, advokátem se sídelm v Brně, Divadelní 4, b) M. D. , O., c) A. Z. , B., a d) P. Z., W. (žalobců c/ a d/ jako procesních nástupců původní žalobkyně c/ J. Z., zemř. 31. 3. 2014), proti žalovanému MÍR, stavební bytové družstvo , IČO: 00046906, se sídlem v Brně, Bedřichovická 1199/21, zastoupenému JUDr. Zuzanou Kristiánovou, advokátkou se sídlem v Brně, Kozí 10, o zaplacení 3 880 000 Kč s příslušenstvím , vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 16 C 259/96, o dovolání žalobkyně a) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. prosince 2011, sp. zn. 37 Co 321/2008, takto:
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2017, č. j. 28 Cdo 5727/2016-305, se opravuje tak, že v záhlaví se u původní žalobkyně c) Jarmily Zábranské vypouští nesprávně uvedené datum narození 15. 6. 1933 a nahrazuje se správným datem narození 15. 10. 1933 .
O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2017, č. j. 28 Cdo 5727/2016-305, bylo jako datum narození u původní žalobkyně c) J. Z. (jejímiž procesními nástupci stali se žalobci c/ a d/) nesprávně uvedeno datum, ačkoliv původní žalobkyně c) J. Z. se narodila (jak plyne i z výpisu z informačního systému evidence obyvatel).
Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (o. s. ř.) předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Jelikož jde o chybu v psaní ve smyslu § 164 o. s. ř., bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Pro úvahu o nutnosti postupu podle § 164 o. s. ř. je bez významu, že takto nesprávně byla někdejší účastnice řízení označena i v dovolání podaném žalobkyní a/, jež později požádala o opravu písemného vyhotovení rozhodnutí (k tomu srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1383/98, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 2000, pod č. 97).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. června 2017
Mgr. Petr Kraus
předseda senátu